Partnerzy serwisu:
Ogłoszenie o wykonaniu dotyczy umów wykonawczych, które są wynikiem umowy ramowej.

Pytanie

Umowa ramowa zawarta na okres 2 lat z jednym Wykonawcą. Warunki realizacji zostały zawarte i określone w samej umowie ramowej. Asortyment i ceny jednostkowe również zostały określone w dokumentach zamówienia i stanowią załącznik do umowy ramowej. Zamawiający w miarę pojawiających się potrzeb będzie wysyłał zlecenia cząstkowe, które w określonym umową ramową terminie Wykonawca będzie sukcesywnie realizował i potwierdzał stosownymi protokołami odbioru. Kiedy Zamawiający powinien sporządzić Ogłoszenie o wykonaniu umowy? Czy robi to dopiero po upływie 2 lat obowiązywania umowy ramowej? Czy sukcesywnie po każdym zrealizowaniu zlecenia cząstkowego i takich ogłoszeń będzie wiele? Jak wygląda sprawozdawczość o udzielonym zamówieniu takiej umowy? Wykonawcy składali formularze asortymentowo – cenowe z wyceną poszczególnych odczynników. Na jaką kwotę zamawiający podpisuję umowę ramową – do wysokości kwoty przeznaczonej na realizację umowy ramowej czy ceny ofertowej Wykonawcy którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą? (Kwota przeznaczona jest oczywiście wyższa niż oferta Wykonawcy uznana za najkorzystniejszą).

Odpowiedź

Ogłoszenie o wykonaniu dotyczy umów wykonawczych, które są wynikiem umowy ramowej. W sprawozdaniu z udzielonych zamówień ujawnia się umowy ramowe, nie umowy realizacyjne. Umowy realizacyjne to zamówienia publiczne, które wymagają zawarcia ich w formie pisemnej.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp. zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2 ustawy Pzp. Samo zawarcie umowy ramowej w rozumieniu ustawy Pzp. nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia publicznego. Z tego względu należy stwierdzić, że obowiązki publikacyjne związane z realizacją umowy dotyczą umów wykonawczych. Umowa ramowa to umowa zawarta między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości. Stanowi ona podstawę do zawarcia umów wykonawczych, które są już zamówieniami publicznymi rozumianymi jako umowy odpłatne zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług.

Odnośnie obowiązków sprawozdawczych, Urząd Zamówień Publicznych wyjaśnił: „(...) W przypadku zawarcia przez zamawiającego umowy ramowej, ujawnieniu w sprawozdaniu podlega jedynie informacja dotycząca tej umowy ramowej. Umowy wykonawcze zawarte przez zamawiającego w celu realizacji umowy ramowej nie podlegają ujawnieniu w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, gdyż mogłoby to prowadzić do dwukrotnego uwzględnienia w sprawozdaniu wartości zamówienia udzielonego przez tego samego zamawiającego. (...)"

Odnośnie kwoty, na jaką zamawiający podpisuję umowę ramową, zależeć to będzie od postanowień samej umowy ramowej, może być to zarówno do wysokości kwoty przeznaczonej na realizację umowy ramowej, jak i do ceny ofertowej wykonawcy którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą. Trzeba jeszcze dodać, że zgodnie z art. 432 ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego, w tym również umowa wykonawcza zawierana w wyniku umowy ramowej, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

Podstawa prawna

Art. 432, art. 448, art. 311 i dalsze ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710)

* Justyna Andała-Sępkowska, prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego, autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych zamówieniom publicznym