Partnerzy serwisu:
Podstawowym środkiem zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym jest skarga na czynność komornika sądowego lub na zaniechanie dokonania czynności. Skargę może złożyć strona (wierzyciel lub dłużnik) lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

Skargę wnosi się w terminie tygodniowym, do komornika, który w przypadku jej nieuwzględnienia przekazuje ją do sądu, który skargę rozpoznaje. 

Zażalenie na postanowienie sądu

Innym środkiem zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym jest zażalenie na postanowienie sądu. W toku różnych czynności podejmowanych przez sąd w postępowaniu egzekucyjnym wydawane są postanowienia np. w egzekucji z nieruchomości co do jej sprzedaży licytacyjnej lub inne wydawane w sytuacji, kiedy sąd jest organem egzekucyjnym. Na niektóre postanowienia wydawane przez sąd służy zażalenie. Strona lub inna osoba uprawniona dowiaduje się o tym czy na dane postanowienie służy zażalenie z pouczenia sądu, które może być przekazane ustanie podczas posiedzenia sądowego lub na piśmie wraz z doręczeniem odpisu postanowienia. Uprawnienie do wniesienia zażalenia przysługuje przede wszystkim stronom postępowania egzekucyjnego i innym uczestnikom tego postępowania. Zażalenie powinno spełniać wymagania formalne jak dla każdego pisma procesowego, a oprócz tego powinno zawierać: wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego uchylenie lub zmianę oraz uzasadnienie. Termin do złożenia zażalenia wynosi tydzień, który jest liczony od dnia ogłoszenia postanowienia lub od dnia jego doręczenia lub od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, jeżeli strona o nie wniosła.

Skarga na postanowienia referendarzy sądowych 

Oprócz postanowień wydawanych przez sąd, coraz częściej spotykamy postanowienia wydawane przez referendarzy sądowych. Na postanowienia referendarzy sądowych nie służy zażalenia, lecz skarga. Przysługuje ona w takich samych przypadkach jak zażalenie na postanowienie sądu. 

Szczególne środki zaskarżenia

Szczególnymi środkami zaskarżenia są: zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Plan podziału sporządza się w egzekucji z nieruchomości w związku z jej sprzedażą lub w każdym innym przypadku wyegzekwowania kwoty np. z wynagrodzenia za pracę, świadczenia, wierzytelności, jeżeli suma uzyskana nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Zarzuty przeciwko planowi podziału wnosi się do organu egzekucyjnego (komornika sądowego), który go sporządził, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia tego planu. O zarzutach wniesionych do komornika rozstrzyga sąd. 

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego służy weryfikacji sytuacji, kiedy wskutek działania lub bezczynności komornika sądowego doszło do naruszenia prawa strony do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej. Skargę rozpoznaje sąd.