Partnerzy serwisu:
Zamawiający powinien wezwać wykonawcę do złożenia wykazu usług wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym Zamawiający postawił warunek zdolności technicznej lub zawodowej w postaci posiadania określonego doświadczenia szczegółowo opisanego w dokumentacji postępowania. Jednocześnie w dokumentacji zamówienia wskazano, że zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, tj. wezwie do złożenia wykazu usług wraz z dowodami potwierdzającymi należytego wykonanie usług. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona załączył do oferty (sam z siebie) referencje, z których można potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu (do oferty nie został załączony wykaz usług). Czy Zamawiający może nie wzywać tego wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych i dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, uznając że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty referencji?

Odpowiedź 

Zamawiający powinien wezwać wykonawcę do złożenia wykazu usług wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane (w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych) należycie.

Wyjaśnienie

Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Wykonawca może być zatem zwolniony ze złożenia wykazu usług wyłącznie wtedy, gdy zamawiający posiada wykaz usług danego wykonawcy (np. złożony w innym postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego) oraz wykonawca dodatkowo potwierdzi jego prawidłowość i aktualność. 

Samo złożenie referencji nie jest wystarczającym potwierdzeniem, że wykonawca posiada określone zdolności techniczne lub zawodowe. Wykaz usług jest oświadczeniem wykonawcy co do tego iż posiada wymagane (w treści warunku) doświadczenie, referencje zaś mają za zadanie potwierdzić prawidłowość wykonania zadań wskazanych w wykazie.

W przedmiotowych okolicznościach, zamawiający powinien zatem wezwać wykonawcę do złożenia wykazu usług wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane (w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych) należycie. Wykonawca może natomiast skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ww. przepisie (art. 127 ust. 2 ustawy Pzp).

Podstawa prawna

Art. 127 ust. 2, art. 128 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

* Anna Kaźmierczak, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie pracuje w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce.