Partnerzy serwisu:
Szacunek wartości łącznej wszystkich planowanych usług jednorodnych należy wykonać z należyta starannością, na podstawie dostępnych danych.

Jesteśmy spółką gminną (podmiot prawa publ. art. 4 pkt 3 ustawy Pzp). Planujemy wszczęcie postępowania na zagospodarowanie odpadów w roku 2023- będzie to udzielenie zamówienia w 3 częściach, z których każda stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania (I – odbiór i zagospodarowanie osadów – marzec 2023, II – zagospodarowanie odpadów odebranych z miasta... – wrzesień 2023 III – odbiór i zagospodarowanie leków – wrzesień 2023). Dotychczas szacowaliśmy łącznie zadania: zagospodarowanie odpadów odebranych od mieszkańców miasta oraz odbiór i zagospodarowanie leków, natomiast odrębnie zadanie odbiór i zagospodarowanie osadów. Pierwsze 2 realizowane był w trybie unijnym (1 postępowania z podziałem na 2 zadania), drugi z nich w trybie podstawowym. Natomiast po otrzymaniu opinii prawnej, zmieniamy sposób szacowania na łączny dla wszystkich 3 części, wówczas planujemy wszczęcie 3 postępowań unijnych. Jak określić obecnie wartość szacunkową, gdy dla części, odbiór i zagospodarowanie osadów jesteśmy w stanie określić dokładne ilości, na podstawie danych historycznych, natomiast w przypadku odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców i leków szacowanie miało miejsce na podstawie ilości zleconych nam przez miasto w drodze „In house". Dział merytoryczny uważa, że nie jest stanie określić wartości szacunkowej ponieważ nie zna ilości jakie będą nam zlecone w bieżącym roku przez miasto.Czy należy tutaj również posłużyć się danymi z ubiegłego roku? Czy po wszczęciu postępowania na osady w marcu br. będziemy mogli zmienić wartość szacunkową dla pozostałych postępowań które będą wszczynane we wrześniu, w momencie gdy otrzymamy już zaproszenie do negocjacji w trybie „In House" z dokładnymi ilościami, czy też musimy się już później trzymać ilości, które teraz wskażemy przy szacowaniu? Czy sporządza się jedną analizę potrzeb i wymagań dla tych wszystkich postępowań?

Odpowiedź

Analizę potrzeb i wymagań należy dokonać przed wszczęciem każdego z postępowań. Szacunek wartości łącznej wszystkich planowanych usług jednorodnych należy wykonać z należyta starannością, na podstawie dostępnych danych – w opisanym przypadku będą to dane historyczne.

Wyjaśnienie

Z treści pytania wynika, że zamawiający będzie wszczynał dwa postępowania na trzy usługi, które podlegają łącznemu szacowaniu – jedno na odbiór i zagospodarowanie osadów, a drugie na odbiór i zagospodarowanie odpadów odebranych od mieszkańców miasta oraz odbiór i zagospodarowanie leków, w podziale na dwie części.

Zgodnie z definicją, zawartą w treści art. 83 ust. 1 Pzp, zamawiający publiczny, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, dokonuje analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia. Co za tym idzie, przed wszczęciem każdego z dwóch postępowań zamawiający będzie musiał sporządzić wspomniana analizę.

Co do ustalenia łącznej szacunkowej wartości zaś, to zamawiający powinien ustalić z należytą starannością, jak wskazuje art. 28 ustawy Pzp, wartość każdej z części zamówienia. Jeśli zamawiający dysponuje danymi historycznymi (np. z ubiegłego roku lub sprzed dwóch lat) to na ich podstawie powinien oszacować wartość planowanego zamówienia. Jeśli po udzieleniu jednej z części zamówienia zamawiający pozyska z urzędu gminy dane, które pozwolą mu na przeszacowanie wartości zamówienia, będzie upoważniony do zmiany łącznej szacunkowej wartości zamówienia, opierają się na bardziej precyzyjnych danych.

Niemniej jednak należy mieć na uwadze rolę szacunkowej wartości zamówienia i konsekwencję jej ustalenia. Zamawiający jest zobowiązany do oszacowania wartości konkretnego zamówienia lub łącznej szacunkowej wartości zamówień tożsamych/jednorodnych (w przypadku usług) po to, by ustalić jaką procedurę musi zastosować do udzielenia tego zamówienia, czy też każdej z części zamówień jednorodnych. Jeżeli zamawiający, na podstawie danych historycznych, z należyta starannością, uwzględniając najszerszy, możliwy do przewidzenia zakres zamówienia ustali, że ma do czynienia z łączną wartością przewyższająca kwoty unijne, to każde z zamówień udzieli z zastosowaniem przepisów właściwych dla ich łącznej wartości, czyli w procedurze unijnej. Niewielkie różnice w szacowaniu, dokonanym na podstawie poprzednich lat oraz dokonanym na podstawie konkretnych danych pozyskanych od urzędu, w tym przypadku nie będą miały znaczenia dla zastosowania właściwej procedury przy udzieleniu tych zamówień.

Podstawa prawna

Art. 28, art. 83 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 t.j. ze zm.)

Marzena Kopacka-Biculewicz – prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców, autor licznych publikacji i opinii z dziedziny zamówień publicznych, szkoleniowiec, wykładowca akademicki, pracownik kadry kierowniczej państwowej uczelni wyższej