Partnerzy serwisu:
Pytanie dotyczy sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień publicznych, Sekcja VIII: Zamówienia udzielone z wyłączeniem ustawy, poz. 31: zamówienia, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy. Czy w tej pozycji ujmuje się zamówienia (?), które zostały udzielone poniżej wartości progów unijnych czyli również poniżej i powyżej 130 tys, zł?

Odpowiedź

Wierszu 31 sekcji VIII wzoru rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach wpisać należy zamówienia, udzielone na podstawie wyłączenia z art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp o wartości krajowej.

Wyjaśnienie

Zgodnie ze wzorem rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, Sekcja VIII służy do wypełnienia danych, dotyczących zamówień, udzielonych z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy. Objaśnienie zaś przy opisie tej sekcji informuje, że sekcja ta nie dotyczy odpowiednio: zamówień klasycznych, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych oraz zamówień sektorowych i zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp, przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.

Zgodnie zaś z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych.

Oznacza to, że wyłączenie z art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp odnosi się do dostaw i usług z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, tylko o wartości od 130 tys. zł netto do progów unijnych.

Wierszu 31 sekcji VIII wzoru rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach wpisać należy zamówienia, udzielone na podstawie wyłączenia z art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp o wartości krajowej. Wartość udzielonych zamówień o wartości do progu stosowania ustawy umieszcza się w sekcji IX wzoru rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.

Podstawa prawna

Art. 2 ust. 1 pkt 1), art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 t.j. ze zm.)

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz. U. z 2021 r., poz. 2463).

* Marzena Kopacka-Biculewicz – prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców, autor licznych publikacji i opinii z dziedziny zamówień publicznych, szkoleniowiec, wykładowca akademicki, pracownik kadry kierowniczej państwowej uczelni wyższej