Partnerzy serwisu:
Odpowiedź: Na etapie postępowania komisja przetargowa ocenia złożenie oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ i bada spełnianie warunków udziału postawionych w SWZ.

Zamawiający w 2020r. przeprowadzał przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych z terenu swojej Gminy w 2021r. W projekcie umowy, który stanowił jeden z załączników do SWZ, zamawiający wprowadził zapis w brzmieniu:"...Wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu umowy będą wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie informacji o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów. Dane pochodzące z systemu monitoringu i systemu czujników, będą zapisywane w sposób umożliwiający odczyt oraz będą przechowywane w siedzibie Wykonawcy lub poza siedzibą Wykonawcy przy zachowaniu wszelkich obowiązujących w tym zakresie procedur, przez okres obowiązywania umowy i rok po jej zakończeniu. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni program umożliwiający odczyt, prezentację oraz analizę przechowywanych danych". Jako warunki udziału w postępowaniu Zamawiający wskazał natomiast warunek posiadania stosownych uprawnień, warunek wykazania się doświadczeniem w realizacji usług podobnych oraz warunek dotyczący zdolności technicznej, który sformułował następująco: warunek w zakresie zdolności technicznej spełni wykonawca, który wykaże, że dysponuje stosownym potencjałem technicznym w postaci pojazdów specjalistycznych, posiadających aktualne badania techniczne oraz obowiązkowe ubezpieczenie przez cały okres trwania umowy w ilości: – co najmniej jeden samochód do zbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, wyposażony w dźwig hakowy (do wywozu odpadów z kontenerów o pojemności od 10m3 do 30 m3), spełniający normy emisji spalin co najmniej Euro 4, – co najmniej jeden samochód do zbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, wyposażony w dźwig bramowy (do wywozu odpadów z małych kontenerów o pojemności od 1,5 m3 do 10m3), spełniający normy emisji spalin co najmniej Euro 4, – co najmniej cztery samochody ciężarowe typu śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym co najmniej jeden z napędem 4x4 oraz co najmniej dwa pojazdy spełniające normy emisji spalin minimum Euro 5, – co najmniej jeden samochód wyposażony w urządzenie załadowcze HDS o ładowności min. 3 tony z napędem 4x4 przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, spełniający normy emisji spalin co najmniej Euro 4, – co najmniej dwa samochody skrzyniowe (z plandeką) lub o zabudowie kontenerowej o ładowności minimum 1 tona (do odbioru odpadów selektywnie zebranych), w tym co najmniej jeden spełniający normy emisji spalin co najmniej Euro 5, – co najmniej dwa samochody umożliwiające odbiór odpadów komunalnych z trudno dostępnych górzystych terenów o ładowności do 1 tony z napędem 4x4, w tym co najmniej jeden spełniający normy emisji spalin co najmniej Euro 5. Łącznie wielkość wymaganej przez zamawiającego floty: 11 pojazdów (w tym co najmniej 4 pojazdy spełniające normę emisji minimum Euro 5). Na potwierdzenie tego ostatniego wykonawca miał przedstawić wykaz sprzętu, którym dysponuje. Obecnie trwa kontrola ówczesnej procedury. Czy Komisja przetargowa dokonując oceny złożonej oferty (tylko jednej w postępowaniu) i złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału dokumentów podmiotowych miała obowiązek weryfikacji czy na etapie badania oferty wykonawca spełniał warunek wpisany do projektu umowy – cytowany na wstępie dotyczący obowiązku wyposażenia pojazdów w system monitoringu? Czy też może wymóg wpisany do projektu umowy podlega weryfikacji dopiero na etapie jej realizacji?

Odpowiedź

Na etapie postępowania komisja przetargowa ocenia złożenie oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ i bada spełnianie warunków udziału postawionych w SWZ.

Wymóg wpisany do projektu umowy podlega weryfikacji dopiero na etapie realizacji umowy. Zamawiający będzie sprawdzał, czy Wykonawca realizuje zamówienie zgodnie z umowa i opisem przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie

Stosownie art. 112 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Stosownie art. 116 ust. 1 zd. 1 ustawy Pzp w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może określić warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia (powyżej progów unijnych) zamawiający:

1) żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia;

2) może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

Z powyższego wynik, iż Zamawiający przed wszczęciem postępowania określa warunki udziału w postępowaniu, które będzie weryfikował przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Zamawiający wskazuje również w SWZ oświadczenia i dokumenty, na podstawie których będzie sprawdzał spełnianie warunków udziału w postępowaniu np. wykaz usług, wykaz sprzętu.

Na etapie postępowania komisja przetargowa ocenia złożenie oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ i bada spełnianie warunków udziału postawionych w SWZ. Badanie to ma miejsce po wezwaniu do złożenia podmiotowych środków dowodowych (wymaganych w SWZ oświadczeń i dokumentów).

Wynika to z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Do postępowań poniżej progów unijnych zastosowanie mają przepisy art. 273 i 274 ustawy Pzp.

Natomiast zobowiązania i wszystkie wymagania związane z zamówieniem są realizowane przez wykonawcę i sprawdzane przez zamawiającego w trakcie trwania umowy.

Tym samym, wymóg wpisany do projektu umowy podlega weryfikacji dopiero na etapie realizacji umowy. Zamawiający będzie sprawdzał, czy Wykonawca realizuje zamówienie zgodnie z umową i opisem przedmiotu zamówienia.

Podstawa prawna

Art. 112 ust. 1, art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 1, art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

* Magdalena Kossak-Tabor – radca prawny specjalizujący się w Prawie zamówień publicznych