Partnerzy serwisu:
Czy na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 p.z.p. można nie stosować ustawy Pzp z uwagi na zlecenie usługi hotelowej dla aktorów zaangażowanych w sztukę teatralną która będzie realizowana poza granicami kraju.

Odpowiedź

W mojej ocenie zlecenie usługi hotelowej dla aktorów wymienionej w pytaniu nie stanowi usługi objętej wyłączeniem z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp (przy założeniu, że wartość usługi jest równa lub przekracza 130 000 zł a jest mniejsza niż progi unijne). Jeżeli natomiast wartość usługi hotelowej byłaby mniejsza niż 130 000 zł (nie podano informacji o tym w pytaniu) przepisy ustawy Pzp nie mają zastosowanie w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp i nie trzeba byłoby dokonywać oceny pod kątem przywołanego wyłączenia z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp.

Podkreślić należy, że wyłączenie stosowania ustawy Pzp określone w art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp dotyczy po pierwsze tylko takich zamówień, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 zł i jednocześnie jest mniejsza niż progi unijne. Po drugie, tylko zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.

Określenia „z zakresu" oraz „związanej z" mogą wskazywać na szeroki zakres wyłączenia z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp, ale dla oceny dopuszczalności jego zastosowania trzeba zawsze wykazać związek pomiędzy usługą lub dostawą będącą przedmiotem zamówienia a działalnością kulturalną (w ogólności) oraz organizacją (w szczególności) konkretnego „wydarzenia kulturalnego", tj. wystawy, koncertu, konkursu, festiwalu, widowiska czy też spektaklu teatralnego. Dopuszczalne jest interpretowanie wyłączenia zawartego w art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp w taki sposób, że można nim objąć wszystko, co jest niezbędne lub potrzebne do zorganizowania danego wydarzenia kulturalnego (np. spektaklu teatralnego). Niemniej jednak przyjmuje się, że usługi hotelarskie nie stanowią usług, o których mowa w wyłączeniu zawartym w art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp.

Podstawa prawna

Art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Andrzela Gawrońska-Baran – radca prawny, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, w latach 2010-2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego