Partnerzy serwisu:
W jaki sposób można przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z PZP w celu wyłonienia oferenta, z którym podpiszemy umowę w przypadku otrzymania dotacji unijnej? Otrzymanie dotacji byłoby w tym przypadku warunkiem udzielenia wskazanego zamówienia. Chodzi o to by w momencie otrzymania dotacji oferent już był wyłoniony. Czy w ogóle istnieje taka możliwość?

Odpowiedź

W świetle przepisów Prawa zamówień publicznych (Pzp) możliwe jest procedowanie zamówienia przed otrzymaniem odpowiednich środków na jego sfinansowanie.

Wyjaśnienie

Ustawa Pzp przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w następstwie nieprzyznania środków na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w odniesieniu do postępowań powyżej progów unijnych w:

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo

2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki,

w postępowaniach do progów unijnych, natomiast w:

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym albo partnerstwa innowacyjnego albo

2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

Możliwość unieważnienia ze względu na brak przyznania środków, których zamawiający oczekiwał wymaga więc stosownego zastrzeżenia ze strony zamawiającego w ogłoszeniu lub zaproszeniu, odpowiednio do wskazanych w przepisach trybów. Oznacza to, że brak takiej informacji, wyłącza prawo do skorzystania z tej przesłanki unieważnienia postępowania.

W opisanej sytuacji należy więc, wszczynając postępowanie uprzedzić wykonawców we wskazanych w przepisie dokumentach, iż w przypadku braku otrzymania środków publicznych na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający winien posiadać odpowiednie środki, najpóźniej przed zaciągnięciem zobowiązania finansowego, to jest przed zawarciem umowy. Jeżeli otrzymanie stosownej kwoty nie będzie możliwe, postępowanie należy unieważnić odwołując się do zastrzeżenia zawartego odpowiednio w ogłoszeniu albo zaproszeniu. Zaciągnięcie zobowiązania bez zabezpieczenia środków, jest bowiem naruszeniem art. 15 Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Podstawa prawna

Art. 257, art. 310 Ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710)

Art. 15 Ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 289)

* Iwona Bujak – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych (od 1994r.), pracownik wydziału zamówień publicznych jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce