Partnerzy serwisu:
Udzielenie kolejnego zamówienia z powołaniem się na art. 30 ust. 4 ustawy Pzp może być uznane za nieuprawnione dzielenie zamówienia

Pytanie

W toku postępowania na usługę ciągłą, która musi być bezwzględnie zapewniane stale u Zamawiającego wpłynęło najpierw odwołanie Wykonawcy do KIO, a w związku z oddaleniem odwołania obecnie wpłynęła skarga do sądu. W międzyczasie doszło do wyboru najkorzystniejszej oferty (jest to inna firma niż odwołujący). W związku z tym, że Zamawiający nie mógł podpisać umowy do czasu rozpatrzenia sprawy przez KIO podpisana została umowa na 1 miesiąc której wartość nie przekracza 130.000 zł (umowa została na podstawie regulaminu, bez stosowania pzp), jednocześnie jest to mniej niż 20% wartości zamówienia – zastosowano art. 30 ust. 4 PZP. Obecnie, w związku z oddaleniem odwołania ustał zakaz podpisania umowy głównej, ale czy Zamawiający mógłby ponownie podpisać umowę na jeden miesiąc (na ten miesiąc ponownie wartość to 130.000 zł – więc byłoby to udzielenie zamówienia na podstawie regulaminu) jeśli łączna wartość poprzedniej umowy na miesiąc i obecnej umowy na miesiąc nie przekracza 20% łącznej wartości zamówienia. Czy byłoby to dzielenie zamówienia na części (po 1 miesiąc, każdy poniżej 130.000) w celu ominięcia stosowania ustawy. Czy nie byłoby to bezpieczniejsze rozwiązanie przed rozstrzygnięciem sprawy przez Sąd?

Odpowiedź

Udzielenie kolejnego zamówienia z powołaniem się na art. 30 ust. 4 ustawy Pzp może być uznane za nieuprawnione dzielenie zamówienia. Przepis ten dotyczy przypadku, gdy zamawiający wszczynając postępowanie planuje udzielić je w kilku częściach. Wówczas może, w stosunku do niektórych części, zastosować łagodniejszy reżim udzielenia zamówienia, niż wynikałby z łącznego oszacowania całości zamówienia. Wydaje się, że zastosowanie tego przepisu jest dopuszczalne w sytuacji, gdy zamawiający od początku planuje udzielenie zamówienia w częściach. W mojej ocenie, w sytuacji opisanej w pytaniu, brak jest podstaw do powołania się na przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp i wydzielenie – po wyborze najkorzystniejszej oferty – z zakresu zamówienia pewnej części, której wielkość jest tak dobrana, aby nie przekraczała wartości 130.000 zł. Udzielenie zamówienia w częściach wymaga od zamawiającego między innymi odpowiedniego wypełnienia protokołu postępowania. Przykładowo w pkt 2 wzoru protokołu dla przetargu nieograniczonego zamawiający ma obowiązek wskazać, czy „Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania". Mając na uwadze systematykę wypełniania protokołu informacje takie powinny być podane przez zamawiającego już w momencie wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna.

Art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

* Krzysztof Hodt – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych, aktualnie główny specjalista w wydziale zamówień publicznych jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych