Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

Art. 199. Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 5.

Art. 200. 1. Zamawiający, który:

1) udziela zamówienia:

a) z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki stosowania trybów udzielania zamówienia: negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

b) bez wmaganego ogłoszenia,

c) bez stosowania ustawy,

2) (uchylony),

3) (uchylony),

4) dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy

- podlega karze pieniężnej.

2. Karze pieniężnej podlega również zamawiający, który:

1)określa warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję,

2)opisuje przedmiot zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję,

3)prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia z naruszeniem zasady jawności,

4)nie przestrzega terminów określonych w ustawie,

5)wyklucza wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki wykluczenia,

6)odrzuca ofertę z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki odrzucenia oferty,

7)dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem przepisów ustawy

- jeżeli naruszenie to ma wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski

Art. 201. 1. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 200, ustala się w zależności od wartości zamówienia.

2. Jeżeli wartość zamówienia:

1) jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - kara pieniężna wynosi 3.000 zł;

2) jest równa kwocie lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a jest mniejsza niż 10.000.000 euro dla dostaw lub usług oraz 20.000.000 euro dla robót budowlanych - kara pieniężna wynosi 30.000 zł;

3) jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10.000.000 euro dla dostaw lub usług oraz 20.000.000 euro dla robót budowlanych - kara pieniężna wynosi 150.000 złotych.

Art. 202. 1. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej.

1a. Prezes Urzędu nie nakłada kary pieniężnej, jeżeli w związku z naruszeniem przepisu ustawy Izba lub sąd nałożyli karę finansową.

2. Decyzji o nałożeniu kary pieniężnej nie można nadać klauzuli natychmiastowej wykonalności.

Art. 203. 1. Środki z kary pieniężnej stanowią dochód budżetu państwa.

2. Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

 

Ustawa PZP - Dział VI: Środki ochrony prawnej