Partnerzy serwisu:
Wykonawca przedłużając termin związania ofertą nie może określać dodatkowych zastrzeżeń[2].

Z Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej wynika, że wyrażenie zgody na przedłużenie związania ofertą nie może przyjąć postaci zgody dorozumianej. Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego musi zakomunikować zamawiającemu wolę przedłużenia terminu związania ofertą w sposób bezpośredni i jednoznaczny – nie budzący wątpliwości[1].

Wykonawca przedłużając termin związania ofertą nie może określać dodatkowych zastrzeżeń[2].

W stanie faktycznym sprawy będącej przedmiotem orzekania przez KIOwykonawca składający oświadczeni wyrażające zgodę na wydłużenie terminu związania ofertą zawarł jednocześnie sformułowanie o treści: „niniejszym przedłużamy o 60 dni termin związania ofertą złożoną w postępowaniu, z zastrzeżeniem,  że terminy umowne zostaną dopasowane do daty zawarcia umowy".

W ocenie składu orzekającego treść oświadczenia wykonawcy przesądza o tym, że zgoda na przedłużenie terminu związania oferta została złożona łącznie z jednoznacznym zastrzeżeniem, co czyni decyzję zamawiającego o odrzuceniu oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Prawo zamówień publicznych zasadną.

Skład orzekający KIO podejmując decyzję o oddaleniu odwołania wskazał, że w orzecznictwie niesporne jest, że zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą nie może być złożona z jakimkolwiek zastrzeżeniem lub pod warunkiem. W takim stanie rzeczy uznać należy, że zgoda na przedłużenie związania ofertą nie została wyrażona. W ocenie KIO analiza złożonego oświadczenia prowadzi do wniosku, że zaakceptowanie przedmiotowej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w sposób bezpośredni wpływa na skutek ewentualnie poczynionych negocjacji – bowiem przesądza o fakcie,  że tego typu negocjacje musiałyby się odbyć, a co więcej – odpowiednie terminy umowne musiałyby zostać przedłużone. Należy podkreślić,  że uzależnienie przez wykonawcę wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą od zaakceptowania przez zamawiającego „dopasowania terminów umownych do daty zawarcia umowy", nie jest wymaganą formą oświadczenia o zgodzie na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkuje de facto podjęciem negocjacji odnośnie terminu zawarcia umowy jeszcze przed wyborem najkorzystniejszej oferty, co stoi w sprzeczności z przepisem art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W uzasadnieniu wyroku wskazanego powyżej stwierdzono również, że biorąc pod uwagę twierdzenia odwołującego o zamiarze złożenia skutecznego oświadczenia o przedłużenie terminu związania ofertą i przy zastosowaniu wykładni z art. 65 § 1 KC nie można pominąć rzeczywistej całościowej treści cytowanego oświadczenia zawierającego niewątpliwie klauzulę zastrzeżenia o oczekiwanych zmianach terminów realizacji umowy. Wobec powyższego, zważywszy  że oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie może zostać złożone pod warunkiem czy z zastrzeżeniem, a takie zastrzeżenie zostało sformułowane, uznać należy, że przedmiotowe Oświadczenie nie było zatem jednoznaczne i złożone bez zastrzeżeń. Prawidłowo więc zamawiający uznał, że odwołujący przez sposób sformułowania własnego oświadczenia woli de facto nie złożył oświadczenia, w którym zgodziłby się na przedłużenie terminu związania ofertą.

                                                                                    Autor: Marek Okniński[1] Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą – patrz art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
[2] Patrz: uzasadnienie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 czerwca 2017 r. sygn. akt: KIO 1070/17.

 • Błędy w kosztorysie ofertowym nie prowadzą do odrzucenia oferty

  pzp
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty jeżeli jej treść nie odpowiada wymogom określonym w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia[1] (SIWZ).
  Ustawa Pzp
 • Problemy techniczne ze skrzynką e-PUAP przy wnoszeniu odwołania

  e-PUAP
  Marek Okniński
  Brak dostępności (awaria) do serwisu e-PUAP w celu złożenia odwołania opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym i przesłanie odwołania na adres e-mail Krajowej Izby Odwoławczej pośrednictwem skrzynki podawczej KIO, czyni zadość wymogom dla uznania go za złożony w dopuszczalnej formie elektronicznej.
  Użytkownicy ePUAP skarżą się, że system nie działa
 • Członek konsorcjum może otrzymać odrębne wezwanie do uzupełnienia dokumentów

  konsorcjum
  Marek Okniński
  Zgodnie z tezą zawartą w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej[1] uprawnionym jest działanie zamawiającego polegające na wezwaniu członka konsorcjum do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu pomimo, że takie wezwanie było już skierowane do innego członka konsorcjum (np. lidera) i dotyczyło tożsamych dokumentów.
  Krajowa Izba Odwoławcza (KIO)