Partnerzy serwisu:
Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym[2] przez Krajową Izbę Odwoławczą bezspornie wystąpienie epidemii wirusa SARS-CoV-2 stanowi okoliczność, której nie można było wcześniej przewidzieć.

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do unieważnienia prowadzonego przetargu między innymi w sytuacji, gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie przetargu lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć[1].

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym[2] przez Krajową Izbę Odwoławczą bezspornie wystąpienie epidemii wirusa SARS-CoV-2 stanowi okoliczność, której nie można było wcześniej przewidzieć.

Wystąpienie na skalę globalną epidemii wirusa SARS-CoV-2, a przede wszystkim zaś zakres środków i działań, które podjąć musiały poszczególne państwa celem powstrzymania wirusa i przeciwdziałania skutkom jego rozprzestrzeniania się jest zjawiskiem, z którym dotychczas nie mieliśmy do czynienia. Okoliczności związane z epidemią, które zachodzą w odniesieniu do działalności danego zamawiającego, nie są konsekwencją jego własnych decyzji, są to elementy niezależne od samego zamawiającego, odnoszą się do decyzji podejmowanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Skład orzekający dopuszczając możliwość unieważnienia przetargu w związku z trwającym stanem epidemii wskazał, że w chwili obecnej trudno przewidzieć jak długo stan epidemii będzie obowiązywał i jakie ostatecznie będą jego konsekwencje, tak w wymiarze finansowym, osobowym czy gospodarczym.

W konsekwencji nabycie określonych dóbr będących przedmiotem prowadzonego postępowania, mogłoby prowadzić do wydatkowania przez zamawiającego środków w sposób nieuzasadniony, co w dalszej kolejności mogłoby doprowadzić do znacznych szkód majątkowych. Może okazać się, że wywiązanie się z dotychczasowych zobowiązań umownych będzie niemożliwe lub znacząco utrudnione, w trudnym do przewidzenia czasookresie, co niewątpliwie przekłada się na sytuację finansową i ekonomiczną Zamawiającego.

Jeżeli wpływ epidemii na działalność zamawiającego jest znaczący nie ma podstaw, aby wymagać od niego dowodów potwierdzających wpływ epidemii na funkcjonowanie na rynku.

Brak możliwości swobodnej realizacji celów statutowych do wykonywania, których dany podmiot został powołany w wymiarze materialnym negatywnie wpływa lub wpłynąć może na ocenę gospodarczych zdolności takiego podmiotu. Może okazać się, że celem chociażby utrzymania zatrudnienia konieczne jest znaczne ograniczenie zadań o charakterze inwestycyjnym, co może stanowić podstawę do unieważnienia przetargu w powodu spełnienia przesłanki wskazanej na wstępie.

                                                                                               Autor: Marek Okniński

[1] patrz: art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,

[2] patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 czerwca 2020 r. sygn.. akt: KIO 892/20