Partnerzy serwisu:
Inwestor zastępczy może w imieniu inwestora (zamawiającego) przeprowadzić cały proces inwestycyjny.

Inwestor zastępczy może w imieniu inwestora (zamawiającego) przeprowadzić cały proces inwestycyjny. Zamawiający może oczekiwać aby wybrany inwestor zastępczy działał już od etapu przygotowania inwestycji aż po uzyskanie ostatecznych pozwoleń na użytkowanie zrealizowanej inwestycji.

W przypadku, gdy wartość zamówienia, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego, przekracza równowartość kwoty 30.000 € zamawiający, zobowiązany do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych, wybiera inwestora zastępczego w drodze procedur przewidzianych tą ustawą.

Sytuacja powyższa wynika z faktu, że pełnienie funkcji inwestora zastępczego jest usługą na rzecz zamawiającego (inwestora). Zatem spełniony jest przedmiotowy warunek stosowania  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wartością zamówienia na wyłonienie inwestora zastępczego nie jest wartość inwestycji. Przyjęcie tego typu stanowiska prowadziłoby do sytuacji gdzie wybrany inwestor zastępczy de facto finansuje ze swoich środków wszystkie roboty wchodzące w zakres planowanej inwestycji.

Wartość zamówienia stanowi wynagrodzenie, jakie otrzyma podmiot pełniący funkcję inwestora zastępczego za wykonanie wszystkich prac wskazanych w umowie o zastępstwo inwestycyjne.

Ze względu na możliwość precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia najwłaściwszym dla wyboru inwestora zastępczego wydaje się, wydaje się co do zasady, podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego tj. tryb przetargu nieograniczonego.

Biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu zamówienia najlepszą metodą zweryfikowania możliwości potencjalnych inwestorów zastępczych w zakresie realizacji zadań związanych z pełnieniem funkcji inwestora zastępczego jest postawienie wymogów odnoszących się do ich dotychczasowego doświadczenia.

Równie ważkie jak doświadczenie jest dysponowanie odpowiednią kadrą techniczną zdolną do realizacji czynności związanych z pełnieniem funkcji inwestora zastępczego.

Jak ustalić wynagrodzenie inwestora zastępczego ?

W praktyce spotyka się dwa sposoby ustalania wynagrodzenia dla inwestora zastępczego:

 • określony w procentach wskaźnik liczony w stosunku do całkowitej wartości prowadzonej przez inwestora zastępczego inwestycji, np. 9% sumy wszelkich wydatków poniesionych na daną inwestycję,
 • wynagrodzenie ryczałtowe, a więc określona w umowie, niezmienna kwota pieniędzy, którą inwestor zastępczy otrzyma po zakończeniu całej inwestycji.

W przypadku ryczałtu koniecznym jest precyzyjne określenie przez inwestora zakresu planowanej inwestycji. Kwota ryczałtu ustalona na etapie wyłaniania inwestora zastępczego jest bardziej miarodajna i przejrzysta niż rozliczenie procentowe od wartości inwestycji. W przypadku wynagrodzenia procentowego od wartości inwestycji może wystąpić sytuacja, iż inwestor zastępczy będzie dążył do wzrostu kosztów inwestycji gdyż wpływa to na jego wynagrodzenie.

Biorąc pod uwagę możliwości jakie niesie ze sobą ustawa Prawo zamówień publicznych  zamawiający może oprócz ceny realizacji usług inwestora zastępczego oceniać między innymi  kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

Autor: Marek Okniński

 • Nadzór autorski należy przewidzieć w umowie na opracowanie dokumentacji projektowej

  projekt
  Marek Okniński
  Brak uregulowania przez Zamawiającego kwestii nadzoru autorskiego i wynagrodzenia za jego pełnienie na rzecz projektanta w umowie w przypadku udzielania zamówienia publicznego na prace projektowe nie uprawnia Zamawiającego do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na rzecz projektanta za pełnienie tego nadzoru.
  Kamienica przy Unii Lubelskiej 3 to kolejny budynek remontowany po tym, jak nadzór budowlany wydał nakaz
 • Umowa o roboty budowlane powinna określać warunki wprowadzenia drugiego wykonawcy

  roboty budowlane
  Marek Okniński
  Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym inwestor planujący po wprowadzeniu generalnego wykonawcy na plac budowy - wykonawca (I), wprowadzenie drugiego podmiotu (wykonawca II) powinien szczegółowo określić w umowie zawartej z generalnym wykonawcą warunki wprowadzenia na teren budowy (II drugiego) lub kolejnych wykonawców.
  12.04.2019 Ryki . Budowa drogi ekspresowej S17 z nawierzchnia betonowa , na odcinku Ryki - Lublin . Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta
 • FIDIC w zamówieniach publicznych

  Komunikaty
  Marek Okniński
  Dzięki FIDIC zamawiający może uzyskać wyraźne przyspieszenie procedury wyboru wykonawcy oraz zapisać klauzule umożliwiające waloryzację wynagrodzenia umownego, co ma istotne znaczenie zwłaszcza przy realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych, które niejednokrotnie trwają kilkadziesiąt miesięcy.
  FIDIC to organizacja o charakterze międzynarodowym, dzięki czemu umożliwia wymianę doświadczeń specjalistów z różnych obszarów procesu inwestycyjnego.