Partnerzy serwisu:
W obowiązującym stanie prawnym ważne jest, aby zapisy wzoru umowy o wykonanie zamówienia publicznego zawierały postanowienia określające zasady ustalania zmiany wynagrodzenia (co ważne - zasady mogą, a wręcz powinny, określać również sytuacje skutkujące obniżeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia).

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiających do określenia w umowie zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowień dotyczących zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany[1]:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Z powyższego wynika, że waloryzacja obligatoryjna ma miejsce wtedy, gdy przywołane wyżej zmiany mają wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę oraz następuje w stopniu „odpowiednim", – czyli nie mniejszym i nie większym, niż faktyczny wpływ zmian na wspomniane koszty realizacji.

W obowiązującym stanie prawnym ważne jest, aby zapisy wzoru umowy o wykonanie zamówienia publicznego zawierały postanowienia określające zasady ustalania zmiany wynagrodzenia (co ważne – zasady mogą, a wręcz powinny, określać również sytuacje skutkujące obniżeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia).

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej [2] prezentowany jest pogląd zgodnie, z którym:

- ryzyko zmiany kosztów w wymienionych w ustawie Prawo zamówień publicznych sytuacjach ponosi w całości zamawiający . Nie jest dopuszczalne, aby dzielić wzrost kosztów między strony umowy, czyli np. przewidywać, że wynagrodzenie wzrośnie tylko o połowę wzrostu kosztów wynikającego ze zmian przepisów. Nie można także uzależniać wejścia w życie klauzuli waloryzacyjnej od przekroczenia jakiegoś progu – na przykład tylko wtedy, gdy wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie o więcej niż 5%,

- zmiana wynagrodzenia w wyniku zmian opisanych w przepisach nie może być przedmiotem negocjacji między stronami. W tym zakresie warunki umowy powinny przewidywać konkretne i jednoznaczne mechanizmy gwarantujące automatyzm, polegający na wprowadzeniu takich zmian, jakie wynikają ze zmian przepisów.

- zmiany wynagrodzenia za wykonanie umowy powinny być adekwatne do wzrostu kosztów wynikających ze zmian wskaźników wymienionych w ustawie. Konieczna jest zatem każdorazowo analiza wpływu zmian na koszty wykonawcy , a zmiana wynagrodzenia umownego „nie powinna być ani niższa, ani wyższa niż to wynika ze zmiany przepisów prawa".

Fakultatywne zasady zmiany wynagrodzenia wykonawcy .

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie ogranicza możliwości wprowadzenia zasad zmiany wynagrodzenia wykonawcy do umów, których okres obowiązywania jest krótszy niż 12 miesięcy. Decyzja o zmianie wynagrodzenia może być podejmowana np. w przypadku, gdy określony w umowie wskaźnik zmiany kursu wskazanej waluty do PLN przekroczy określony próg. Tego rodzaju rozwiązanie pozwala na przejmowanie przez zamawiającego części ryzyka związanego np. z niepewnością gospodarczą wywołaną stanem epidemii COVID-19.

Wprowadzając do umowy o wykonanie zamówienia publicznego zapisy określające sytuacje, które umożliwiają waloryzację wynagrodzenia należnego wykonawcy zamawiający zmniejsza ryzyka biznesowe po stronie wykonawcy , który wówczas może zaoferować korzystniejsze ceny realizacji zamówienia, gdyż nie musi dokonywać estymacji kosztów realizacji zamówienia.

W konsekwencji zamawiający przez cały okres realizacji zamówienia płaci rynkowe ceny za realizację przedmiotu umowy – wykonawcy nie muszą asekurować się podnoszeniem cen w celu pokrycia np. kosztów wynikających z przewidywanej inflacji, czy zmiany kursu walut.

                                                                                               Autor: Marek Okniński

[1] Patrz: art. 142 ust. 5 Prawa zamówień publicznych

[2] Przykładowo w wyroku z 9 marca 2015 r. (sygn.. akt: KIO 346/15 oraz 413/15)

 • Możliwość zmiany umowy po terminie jej obowiązywania

  zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający może zmienić umowę o zamówienie publiczne po upływie terminu na wykonanie przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie zgodna z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych[1].
  Zmiana umowy o zamówienie
 • Nadzór autorski należy przewidzieć w umowie na opracowanie dokumentacji projektowej

  projekt
  Marek Okniński
  Brak uregulowania przez Zamawiającego kwestii nadzoru autorskiego i wynagrodzenia za jego pełnienie na rzecz projektanta w umowie w przypadku udzielania zamówienia publicznego na prace projektowe nie uprawnia Zamawiającego do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na rzecz projektanta za pełnienie tego nadzoru.
  Kamienica przy Unii Lubelskiej 3 to kolejny budynek remontowany po tym, jak nadzór budowlany wydał nakaz
 • Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

  zmiana umowy
  Marek Okniński
  Brak możliwości przewidzenia okoliczności rodzącej konieczność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego zasadniczo ocenia się jako nikłe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia o charakterze niezależnym od zamawiającego.
  Zamówienia publiczne