Partnerzy serwisu:
Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu zamówienia stanowić może miernik gwarancji jakości realizacji zamówienia, podobnie jak inne kryteria oceny ofert, takie jak termin realizacji zamówienia czy długość okresu gwarancji[3].

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.[1] Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności np. jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne.

W przepisach Prawa zamówień publicznych Ustawodawca pozostawił zamawiającemu swobodę w doborze kryteriów pozacenowych, dając mu możliwość ustalenia takich kryteriów oceny ofert, które w najwyższym stopniu zagwarantują, że wybór oferty najkorzystniejszej odpowiadał będzie uzasadnionym interesom i potrzebom zamawiającego wiążącym się z należytą realizacją przedmiotu zamówienia. Przedstawiony w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp katalog kryteriów pozacenowych ma charakter otwarty a nie enumeratywny, na co jednoznacznie wskazuje użycie przez ustawodawcę przed wyliczeniem kryteriów wyrażenia „w szczególności" - wymienione w tym przepisie kryteria mają charakter jedynie przykładowy. Oznacza to, że zamawiający jest uprawniony do ustanowienia pozaceonywch kryteriów oceny ofert innych niż wskazane w tym przepisie, o ile będą one odnosić się do przedmiotu zamówienia.

Wobec powyższego kryterium odnoszące się do wysokości kary za nieterminową realizację zamówienia publicznego uznać należy za mieszczące się w ramach przepisów określonych ustawą Prawo zamówień publicznych.

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wyrażany jest pogląd, iż kryterium w postaci kary umownej za zwłokę w realizacji zamówienia lub jego części może zostać uznane za odnoszące się do przedmiotu zamówienia[2].

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu zamówienia stanowić może miernik gwarancji jakości realizacji zamówienia, podobnie jak inne kryteria oceny ofert, takie jak termin realizacji zamówienia czy długość okresu gwarancji[3].

 

Autor: Marek Okniński

[1] patrz: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

[2] Np. wyrok z dnia 7 października 2016 r., sygn. akt KIO 1738/16, KIO 1740/16, wyrok z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. akt KIO 291/12

[3] Wyrok KIO z dnia 17 lutego 2020 r., sygn. akt KIO+ 211/20

 • Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

  COVID-19
  Marek Okniński
  Ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu rozwiązań formalno - prawnych mających na celu przede wszystkim przeciwdziałanie utracie płynności finansowej przedsiębiorców realizujących lub ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.
  Tarcza antykryzysowa 4.0.
 • Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

  COVID-19
  Marek Okniński
  Rząd opracował kolejny pakiet rozwiązań mających na celu wsparcie polskiej gospodarki i ograniczenie negatywnych skutków, jakie wywołała w gospodarce epidemia COVID-19.
  Nowelizacja Pzp
 • Opóźnienie a zwłoka

  kara
  Marek Okniński
  Niejednokrotnie w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego dochodzi do sytuacji, w której zamawiający na skutek niezachowania umownego terminu przewidzianego na realizację zamówienia nalicza wykonawcy kary umowne.
  Kara za zwłokę w realizacji zamówienia publicznego