Partnerzy serwisu:
W przypadku udzielania zamówień na usługi społeczne (np. usługi ochrony) o wartości mniejszej niż progi unijne, a równej lub wyższej niż 130.000 zł netto w większości przypadków zastosowanie znajdzie tryb podstawowy (w jednym z trzech wariantów określonych w art. 275 pkt 1-3 ustawy PZP).

W przypadku, gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego są usługi ochrony, zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy w oparciu o przepisy ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

Wskazana ustawa wprowadziła jednak istotne zmiany w porównaniu z zasadami obowiązującymi przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony w reżimie formalno-prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2020 r.

Aktualnie obowiązująca ustawa przewiduje możliwość udzielania zamówień na usługi społeczne (do których zaliczają się usługi ochrony) zgodnie z zasadami określonymi w art. 359 i nast. Prawa zamówień publicznych. Jednak w przeciwieństwie do poprzedniego stanu prawnego[1] aktualnie w przypadku, gdy wartość szacunkowa zamówienia na usługi społeczne jest równa lub wyższa niż 130.000 zł netto, zastosowanie znajdują przepisy Prawa zamówień publicznych w pełniejszym niż poprzednio zakresie.

Przykładowo: dla zamówienia na usługi ochrony, których wartość szacunkowa wynosi 300.000,00 zł netto, zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy zamawianych usług, stosując przepisy Prawa zamówień publicznych właściwe dla zamówień klasycznych o wartości niższej niż progi unijne[2].

W przypadku udzielania zamówień na usługi społeczne (np. usługi ochrony) o wartości mniejszej niż progi unijne, a równej lub wyższej niż 130.000 zł netto w większości przypadków zastosowanie znajdzie tryb podstawowy (w jednym z trzech wariantów określonych w art. 275 pkt 1-3 ustawy PZP).

Podsumowując: w przypadku, gdy wartość szacunkowa zamówienia na usługi społeczne mieści się w tzw. procedurach krajowych dla zamówień klasycznych, do wyboru wykonawcy zamówienia znajdują zastosowanie przepisy ogólne Prawa zamówień publicznych właściwe dla zamówień klasycznych poniżej progów unijnych (w tym w zakresie między innymi: kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu, odwołań do KIO, zasad unieważnienia postępowania wyłącznie w sytuacjach przewidzianych przepisami ustawy).

Zakres usług społecznych w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z art. 7 pkt 34 ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem zamówień na usługi społeczne należy rozumieć zamówienia klasyczne lub zamówienia sektorowe na usługi wymienione odpowiednio w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE – czyli np. usługi ochrony, kurierskie, prawne, edukacyjne, szkoleniowe, rekreacyjne, kulturalne i sportowe, rozrywkowe, sportowe, w zakresie organizowania targów, kongresów i wystaw, hotelarskie, restauracyjne i podawania posiłków.

Autor: Marek Okniński

[1] Przypomnijmy - w art. 138o obowiązującym do 31 grudnia 2020 r. od wejścia w życie nowelizacji Prawa zamówień publicznych wprowadzonej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. Dz. U. poz. 1020.

[2] Patrz: art. 359 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 2019 ze zm.).

 • Obowiązkowa i fakultatywna zmiana ceny realizacji zamówienia

  wynagrodzenie
  Marek Okniński
  W obowiązującym stanie prawnym ważne jest, aby zapisy wzoru umowy o wykonanie zamówienia publicznego zawierały postanowienia określające zasady ustalania zmiany wynagrodzenia (co ważne - zasady mogą, a wręcz powinny, określać również sytuacje skutkujące obniżeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia).
  Wynagrodzenie - ustawa PZP
 • Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

  umowa o pracę
  Marek Okniński
  Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
  Umowa o pracę w zamówieniach publicznych
 • Zamawiający może wymagać konkretnego oznakowania

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Określając wymóg posiadania przez zamawiane produkty i usługi konkretnego oznakowania, zamawiający musi przestrzegać zasady zachowania związku wymogów dotyczących oznakowania z przedmiotem udzielanego zamówienia.
  Znakowanie produktu