Partnerzy serwisu:
Zdawkowe wyjaśnienia w rodzaju: "Jak zapisano w SWZ", "Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ", "Zgodnie z SWZ", uznać należy za niewyczerpujące obowiązków nałożonych na zamawiających postanowieniami Prawa zamówień publicznych.

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w art. 135 ust. 1 stanowi, że wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Wskazane powyżej regulacje utrzymują rozwiązania obowiązujące w poprzednim stanie prawnym tj. w art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który również dawał wykonawcom ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego uprawnienie do zadawania pytań o wyjaśnienie przez zamawiającego zapisów Specyfikacji.

Niestety w latach ubiegłych zamawiający w szeregu postępowań na pytania o wyjaśnienie zapisów specyfikacji udzielali lakonicznych odpowiedzi, pomimo, że Krajowa Izba Odwoławcza w wydawanych wyrokach wskazywała na brak możliwości udzielania pozornych wyjaśnień.

Przykładowo w wyroku z dnia 4 czerwca 2020 r. (sygn. akt: KIO 505/20) skład orzekający zauważył, że „Zamawiający w każdym przypadku oświadczając „Zgodnie z SIWZ", nie udzielił odpowiedzi na zadane pytania. Oświadczenie takie nie stanowi rzeczywistego wyjaśnienia, gdyż odsyła jedynie SIWZ.". Brak rzeczywistych wyjaśnień stanowi tym samym naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powyżej wskazany wyrok KIO ma również zastosowanie do obowiązku udzielania wyjaśnień, jaki zawarto w aktualnie obowiązującym stanie prawnym (art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Zatem zdawkowe wyjaśnienia w rodzaju: „Jak zapisano w SWZ", „Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ", „Zgodnie z SWZ", uznać należy za niewyczerpujące obowiązków nałożonych na zamawiających postanowieniami Prawa zamówień publicznych.

Autor: Marek Okniński