Partnerzy serwisu:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, procedura odwrócona może być stosowana wyłącznie do zamówień udzielanych w trybie przetargu nieograniczonego[2].

Zgodnie z przepisami obowiązującej obecnie ustawy Prawo zamówień publicznych[1] zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

Wskazana powyżej możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny złożonych ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami a następnie weryfikacja czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona spełnia warunki udziału w przetargu obowiązywała również w poprzednim stanie prawnym obowiązującym do zamówień publicznych ogłoszonych przed 1 stycznia 2021 roku (patrz; art. 24 aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) – noszą potocznie nazwę procedury odwróconej.

Procedura odwrócona w poprzednio obowiązującym stanie prawnym dotyczyła zamówień udzielanych w trybie przetargu nieograniczonego – analogiczna zasada została utrzymana dla przetargów nieograniczonych ogłoszonych od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Zasada:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, procedura odwrócona może być stosowana wyłącznie do zamówień udzielanych w trybie przetargu nieograniczonego[2].

Ponieważ tryb przetargu nieograniczonego nie ma zastosowania do tzw. zamówień prowadzonych w procedurze krajowej (wartość zamówienia od kwoty równej lub wyższej 130.000 zł. netto do progów unijnych) zastosowanie procedury odwróconej nie jest możliwe do zamówień o wartości niższej niż progi unijne[3].

Autor: Marek Okniński

[1] Patrz: ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

[2] Patrz: art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

[3] Wyłączenie potwierdzone brzmieniem art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)