Partnerzy serwisu:
Prawo zamówień publicznych zrównało katalog przesłanek umożliwiających wniesienia odwołania w postępowaniu o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych z zamówieniami udzielanymi w tzw. procedurze krajowej[2].

Ustawa Prawo zamówień publicznych[1] obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. utrzymała zasadę zgodnie, z którą jej przepisy traktują odwołanie, jako środek ochrony prawnej skierowany na zmianę sytuacji wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego, polegającą na możliwości uzyskania w danym postępowaniu zamówienia tj. dokonanie wyboru, jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez podmiot wnoszący odwołanie. W świetle przepisów Prawa zamówień publicznych odwołanie nie stanowi środka mającego na celu uzyskanie ogólnej zgodności działań zamawiającego z prawem, ale środek mający na celu doprowadzenie do zgodnej z przepisami decyzji o wyborze oferty odwołującego.

Zgodnie z art. 513 wskazanej powyżej ustawy odwołanie przysługuje na:

  1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
  3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

W związku z powyższym:

Prawo zamówień publicznych zrównało katalog przesłanek umożliwiających wniesienia odwołania w postępowaniu o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych z zamówieniami udzielanymi w tzw. procedurze krajowej[2].

Tym samym wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze krajowej uzyskali szerszy katalog możliwości wnoszenia odwołań np. w zakresie zaniechań czynności zamawiającego, do których zobowiązany jest przepisami ustawy PZP.

Wprowadzono prawo wnoszenia odwołań na projektowane postanowienia umowy

Ustawa Prawo zamówień publicznych wymaga, aby postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia zawierały między innymi projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy (art. 134 ust. 1 pkt. 2 PZP).

Uprawnienie do wnoszenia odwołań na projektowane postanowienia umowy powinno poprawić sytuację wykonawców, którzy dotychczas w większości przypadków dotychczas bezskutecznie wnosili do zamawiającego o zmianę postanowień umowy. Wskazane w art. 513 pkt. 1 uprawnienie do wnoszenia odwołań powinno wpłynąć na zamawiającego np. poprzez ograniczenie w dążeniu do wprowadzenia znacznie wygórowanych kar umownych. 

Autor: Marek Okniński  

[1] ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

[2] Tzw. procedura krajowa dotyczy zamówień o wartości równej lub wyższej 130.000,00 zł. netto do progów unijnych określonych przepisami ustawy PZP.