Partnerzy serwisu:
"Czynność wykonana zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej lub sądu okręgowego rozpoznającego skargę nie może być już przedmiotem odwołania. Wyłącznie w przypadku, gdy dana czynność została dokonana odmienne (tj. niezgodnie z wyrokiem Izby), to podlega ona zaskarżeniu odwołaniem bez żadnych ograniczeń"

Zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych [1] Krajowa Izba Odwoławcza odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Wskazana powyżej dyspozycja wraz z przepisem art. 527 nowego Prawa zamówień publicznych, zgodnie z którym na czynność zamawiającego wykonaną zgodnie z treścią wyroku KIO lub sądu albo, w przypadku uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu, odwołującemu oraz wykonawcy wezwanemu nie przysługują środki ochrony prawnej.

Sposób rozumienia wyżej wskazanych przepisów nowego Prawa zamówień publicznych można interpretować, opierając się na dotychczasowym dorobku orzeczniczym Krajowej Izby Odwoławczej, wypracowanym jeszcze w zakresie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przykładowo w wyroku z 4 lutego 2011 r. sygn. akt KIO 160/11 wskazano, że „czynność wykonana zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej lub sądu okręgowego rozpoznającego skargę nie może być już przedmiotem odwołania. Wyłącznie w przypadku, gdy dana czynność została dokonana odmiennie (tj. niezgodnie z wyrokiem Izby), to podlega ona zaskarżeniu odwołaniem bez żadnych ograniczeń".

Natomiast w wyroku KIO z dnia 2 września 2011 r. sygn. akt KIO 1786/11 skład orzekający uzasadniał: „W przypadku gdy Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie wniesione wobec czynności dokonanej celem wykonania wyroku, czy to Izby, czy też sądu, zobowiązana jest z urzędu zbadać, czy czynność ta została dokonana zgodnie z treścią tegoż wyroku. Jeśli w ocenie Izby zamawiający wykonał taką czynność w zgodzie z rozstrzygnięciem Izby lub sądu, zobowiązana jest takie odwołanie odrzucić. Jednak gdy w wyniku dokonanej przez siebie analizy Izba dojdzie do odmiennych ustaleń, a zatem uzna, iż zamawiający postąpił w sposób niezgodny z treścią wcześniejszego orzeczenia, uznaje ona, iż rozpoznawane odwołanie nie podlega odrzuceniu. W konsekwencji odwołanie takie jest rozpoznawane merytorycznie".

Wskazane na wstępie przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych obejmują czynności wykonane przez zamawiającego na skutek wyroku Izby, aby uniemożliwić wystąpienia w obrocie sytuacji ponownego orzekania w tej samej instancji o tym samym, a w przypadku uwzględnienia zarzutów odwołania w całości i umorzenia postępowania odwoławczego przy braku sprzeciwu ze strony przystępującego – odpowiadających żądaniu zawartemu w uwzględnionym przez zamawiającego odwołaniu. Jeżeli czynność stanowi wykonanie orzeczenia Izby lub wykonanie żądań uwzględnionego odwołania, wykonawca nie może jej już zakwestionować przed KIO.

W obowiązującym stanie prawnym art. 528 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi urzeczywistnienie w postępowaniu odwoławczym wywodzącej się z procedury

cywilnej zasady powagi rzeczy osądzonej (res iudicata), która ma zapobiegać ponownemu prowadzeniu sporu w tej samej sprawie.

Autor: Marek Okniński

[1] patrz: art. 528 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

 • Fakultatywność negocjacji w trybie podstawowym

  negocjacje
  Marek Okniński
  Tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami może być stosowany wg swobodnego wyboru zamawiającego - ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa żadnych, poza progiem wartości szacunkowej zamówienia (od kwoty równiej lub wyższej 130.000 zł netto do kwoty poniżej progów unijnych), przesłanek ograniczających zastosowanie analizowanego trybu udzielenia zamówienia publicznego.
  negocjacje
 • Odwołanie rozpatrywane według nowych przepisów Prawa zamówień publicznych

  odwołanie
  Marek Okniński
  Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej nie przysługuje na działania i zaniechania zamawiającego poczynione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej niż 130.000 zł. netto.
  Nowelizacja Pzp
 • Nowe Prawo zamówień publicznych utrzymuje obowiązek wyjaśnienia treści oferty

  ocena ofert
  Marek Okniński
  Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (w brzmieniu ustalonym ustawą z 24 października 2019 r.) zamawiający w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości ma obowiązek wyjaśnić treść złożonej oferty i o ile jest to konieczne, i nie będzie prowadzić do zmiany treści oferty.
  Ocena oferty