Partnerzy serwisu:
Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej nie przysługuje na działania i zaniechania zamawiającego poczynione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej niż 130.000 zł. netto.

Zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych[1] odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje na[2]:

  1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
  3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

Zgodnie z definicją ustawową pod pojęciem „postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" należy rozumieć postępowanie wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert prowadzone, jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, z tym, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu. W konsekwencji wskazany powyżej katalog przesłanek uprawniających do wniesienia odwołania jest tożsamy bez względu na próg, w jakim prowadzona jest procedura udzielanego zamówienia publicznego. Wystarczającym jest, że wartość zamówienia jest równa lub przekracza próg określony w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych.

Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej nie przysługuje na działania i zaniechania zamawiającego poczynione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej niż 130.000 zł. netto.

W związku z brzemieniem art. 513 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie nie przysługuje również na zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego bez względu na jej wartość.

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 ze zm.) w art. 92 ust. 2 określają sposób procedowania w przypadku odwołania wniesionego (po 31 grudnia 2020 r.) do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed 1 stycznia 2021 r.

Na mocy wskazanego powyżej przepisu odwołanie rozpatrywane jest przez skład orzekający KIO wg przepisów określonych w nowej ustawie PZP tj. ustawie z dnia 11 września 2019 r.


Autor: Marek Okniński[1] Ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

[2] patrz: art. 513 ustawy PZP