Partnerzy serwisu:
Sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych[1] nie zniosło obowiązku sporządzania przez zamawiających, którzy w 2020 r. udzielali zamówień publicznych, sprawozdań z udzielonych zamówień.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 aktualnie obowiązującej ustawy PZP zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych, w tym o zamówieniach których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych, a także o zamówieniach sektorowych oraz zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Powyższy termin jest analogiczny jak obowiązujący w latach ubiegłych. Zgodnie z art. 82 ust. 4 nowej ustawy PZP Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji za-wartych w sprawozdaniu, jego wzór, sposób przekazywania oraz sposób i tryb jego korygowania, mając na względzie wymagania dotyczące treści sprawozdania przekazywanego Komisji Europejskiej oraz potrzebę zapewnienia prawidłowych i aktualnych informacji, w celu monitorowania systemu zamówień, a także zasadność wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Do czasu wykonania wskazanej dyspozycji obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazania (Dz. U. z 2016 r. poz. 2038), na podstawie którego zamawiający przekazują do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania z zamówień publicznych udzielonych w 2020 roku.

Warto przypomnieć, że:

 1. roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach przekazuje się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych,
 2. nie przekazanie sprawozdania w wymaganym terminie zostanie potraktowane przez jednostki kontrolujące zamawiającego jako naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 3. zamówienia udzielone w 2020 roku na podstawie art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (D. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.), ponieważ zostały udzielone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy PZP, nie podlegają zamieszczeniu w sprawozdaniu sporządzonym w oparciu o wskazane powyżej rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 2016 roku.

Autor: Marek Okniński

[1] ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

 • Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

  warunki zamówienia
  Marek Okniński
  W rozumieniu wyżej wskazanego przepisu istotną zmianą warunków zamówienia jest zmiana pierwotnych warunków zamówienia, której wpływ na cenę oferty lub krąg wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o udzielenie zamówienia będzie znaczący.
  Zmiany pierwotnych warunków zamówienia
 • Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

  pzp
  Marek Okniński
  Mając na celu zminimalizowanie skutków społeczno - gospodarczych związanych z epidemią COVID-19 przygotowywany jest obecnie kolejny pakiet zmian w przepisach w tym również w ustawie Prawo zamówień publicznych, tak aby usprawnić procedury udzielania zamówień publicznych i jak najszerzej wspomóc przedsiębiorców.
  Zmiany w procedurze udzielania zamówień publicznych związane z epidemią COVID-19
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów

  nowelizacja prawa zamówień publicznych
  Marek Okniński
  Jednym z obszarów, które mają ulec systemowej zmianie jest wprowadzenie do przepisów nowej ustawy możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów w zakresie zamówień publicznych.
  Nowelizacja Pzp