Partnerzy serwisu:
Mając na celu zminimalizowanie skutków społeczno - gospodarczych związanych z epidemią COVID-19 przygotowywany jest obecnie kolejny pakiet zmian w przepisach w tym również w ustawie Prawo zamówień publicznych, tak aby usprawnić procedury udzielania zamówień publicznych i jak najszerzej wspomóc przedsiębiorców.

Wydatki sektora publicznego realizowane przy wykorzystaniu procedur określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych stanowią istotny instrument oddziaływania na sytuację ekonomiczną przedsiębiorców. Planowane uproszczenie procedur ma na celu ułatwienie dotarcia środków publicznych do przedsiębiorców zwłaszcza z sektora mikro i mini przedsiębiorczości, co ma istotne znaczenie w minimalizacji negatywnych skutków dla stanu gospodarki wywołanego epidemią COVID-19.

Mając na celu zminimalizowanie skutków społeczno – gospodarczych związanych z epidemią COVID-19 przygotowywany jest obecnie kolejny pakiet zmian w przepisach w tym również w ustawie Prawo zamówień publicznych, tak aby usprawnić procedury udzielania zamówień publicznych i jak najszerzej wspomóc przedsiębiorców.

Oprócz rozwiązań wprowadzonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567)[1], która istotnie zmieniła między innymi procedury zmiany postanowień realizowanej  umowy o zamówienie publiczne, obecnie proponowane jest dokonanie zmian dotyczących w szczególności:

- uruchomienia, aktualnie zawieszonego, rozpatrywania spraw przed Krajową Izbą Odwoławczą – planowane jest tymczasowy tryb orzekania Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie dokumentacji przekazanej przez strony postępowania,

- zwiększenia elastyczności w wypłacaniu zaliczek na poczet wykonania zamówienia publicznego,

- wprowadzenia prawa rezygnacji z żądania wadium lub znacznego zmniejszenia jego maksymalnej wysokości,

- ograniczenia warunków startu w przetargu odnoszących się do sytuacji finansowej przedsiębiorców.

Wskazany katalog zmian najprawdopodobniej zacznie obowiązywać w połowie maja.

                                                                                               Autor: Marek Okniński

 [1] Znacznie rozszerzonej w zakresie zamówień publicznych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. Dz. U. poz. 568)

 • Zamówienia publiczne. Lokalni wykonawcy nie mogą mieć pierwszeństwa, także w czasie pandemii

  zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Jeżeli zamówienie publiczne nie jest udzielane z wykorzystaniem wyłączenia określonego w art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zamawiający muszą przestrzegać zasad Prawa zamówień publicznych w tym zasady równego traktowania, która między innymi ogranicza możliwość ustalania warunków udziału w postępowaniu, które preferują lokalnych wykonawców.
  Zamówienia publiczne
 • Przeciwdziałanie koronawirusowi wyłącza procedury zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje między innymi odstępstwo od obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.
  Koronavirus
 • Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

  progi unijne
  Marek Okniński
  Skutkiem wejścia w życie wskazanego powyżej Rozporządzenia są zmiany w zakresie ustalenia nowych, niższych niż dotychczas obowiązujące, progów stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
  Progi unijne
 • Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

  przetarg nieograniczony
  Agata Hryc-Ląd
  Generalną zasadą, obowiązującą także w procedurze przetargu nieograniczonego, jest wyznaczenie terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty. Ustawodawca dopuszcza zmianę treści siwz, określającej również termin składania ofert, w uzasadnionych przypadkach.
  Ustawa Pzp