Partnerzy serwisu:
Skutkiem wejścia w życie wskazanego powyżej Rozporządzenia są zmiany w zakresie ustalenia nowych, niższych niż dotychczas obowiązujące, progów stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszone od dnia 01 stycznia 2020 r.  będą musiały uwzględniać zmiany wprowadzone między innymi Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2019/1828 z dnia 30 października 2019 r. zmieniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów.

Skutkiem wejścia w życie wskazanego powyżej Rozporządzenia są zmiany w zakresie ustalenia nowych, niższych niż dotychczas obowiązujące, progów stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Z dniem 01 stycznia 2020 roku nastąpi zmiana w odniesieniu do zamawiających, których dotychczas obowiązywał próg:

- 144.000 € przy zamówieniach na dostawy lub usługi - nowy próg wynosić będzie: 139.000€,

- 5.548.000 € przy zamówieniach na roboty budowlane - nowy próg wynosić będzie: 5.350.000 €.

Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych, np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki organizacyjne.

W odniesieniu do zamawiających z sektora samorządowego (np. urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa powiatowe i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki kultury) progi zostały zmienione w poniższy sposób:

- 221.000 € przy zamówieniach na dostawy lub usługi zmniejszono na: 214.000 €,

- dotychczasowe 5.548.000 € przy zamówieniach na roboty budowlane – zmienia się na: 5.350.000 €.

Również w odniesieniu do zamawiających sektorowych zmieniono dotychczas obowiązujące progi odpowiednio:

- dla dostaw lub usług – po zmianie -  428.000 €

- dla robót budowlanych – po zmianie - 5.350.000 €.

Jednocześnie należy zauważyć, że określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznychpróg 30.000 € po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy nie ulega zmianie.

 Autor: Marek Okniński