Partnerzy serwisu:
Przetarg nieograniczony - nadal najpopularniejszym trybem udzielania zamówień publicznych.

Wartość rynku zamówień publicznych w 2018 roku była najwyższa od czasu wprowadzenia Prawa zamówień publicznych i wyniosła ponad 200 mld zł[1]. 46% tej kwoty stanowiły wydatki na roboty budowlane, 30% dostawy a 24% usługi.

Przetarg nieograniczony – nadal najpopularniejszym trybem udzielania zamówień publicznych.

W roku 2018 utrzymała się tendencja wzrostu wykorzystania trybów konkurencyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych. Działania podejmowane przez Urząd Zamówień Publicznych, których celem jest otwarcie rynku zamówień publicznych na tryby konkurencyjne przynosi zamierzone efekty. Zwiększa się bowiem wykorzystanie trybów przetargowych a maleje ilość zamówień udzielanych w skrajnie niekonkurencyjnym trybie zamówienia z wolnej ręki. Umocniła się także tendencja spadkowa w zakresie stosowania trybu zapytania o cenę.

Zgodnie ze sprawozdaniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w roku 2018: 88% zamówień udzielono w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 9,45% zamówienia z wolnej ręki, 1,86% zapytania o cenę, 0,34% przetarg ograniczony, 0,11 % negocjacje bez ogłoszenia, 0,04% negocjacje z ogłoszeniem, 0,17% licytacja elektroniczna, 0,02% dialog konkurencyjny, 0,01% partnerstwo innowacyjne.

Wydłużył się średni czas przeprowadzenia zamówienia publicznego.

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa minimalne terminy jakie obowiązują zamawiającego podczas procedury udzielania zamówienia publicznego. Na czas trwania postępowania składa się nie tylko czas jaki musi wyznaczyć zamawiający na składanie ofert, ale również ewentualne uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty, okres oczekiwania na odwołania itp.

W roku 2018 nie zmieniły się przepisy dotyczące terminów składania ofert. Jednak średni czas prowadzenia procedur uległ wydłużeniu zarówno dla zamówień o wartości przekraczającej progi unijne jak i mniejszej wartości szacunkowej.

96 dni – tyle wynosi średni czas przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego o wartości przekraczającej progi UE.

 Dla zamówień których wartość jest niższa od progów UE średni czas prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego wyniósł w 2018 roku 40 dni. Podczas gdy w roku 2016 średni czas prowadzenia postępowania wyniósł odpowiednio 81 dni kalendarzowych i 36 dni.

Niestety zmniejsza się ilość składanych ofert.

Zgodnie z danymi opublikowanymi w sprawozdaniu Urzędu Zamówień Publicznych a zebranymi w oparciu o informacje zawarte w ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, a wiec w postępowaniach o wartości poniżej progów UE, średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania w roku 2018 wyniosła 2,19 i była od ilości za rok 2017 – 2,38, a w roku 2016 – 2, 87, podczas gdy w 2015 niespełna 3 tj. 2,96).

                                                                        Autor: Marek Okniński[1] Na podstawie sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nt. funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2018 roku.

 • Specyfikacja określa sposób przedłożenia dokumentów do oceny ofert

  przetarg
  Marek Okniński
  Wystarczającym wskazaniem w treści SIWZ jest zapis o obowiązku złożenia oferty w języku polskim - obejmuje on zarówno dokumenty formalne związane z warunkami udziału w przetargu jak i dokumenty odnoszące się do zasad oceny ofert.
  Wymagania zawarte w siwz
 • Problemy techniczne ze skrzynką e-PUAP przy wnoszeniu odwołania

  e-PUAP
  Marek Okniński
  Brak dostępności (awaria) do serwisu e-PUAP w celu złożenia odwołania opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym i przesłanie odwołania na adres e-mail Krajowej Izby Odwoławczej pośrednictwem skrzynki podawczej KIO, czyni zadość wymogom dla uznania go za złożony w dopuszczalnej formie elektronicznej.
  Użytkownicy ePUAP skarżą się, że system nie działa
 • Faktury elektroniczne również poniżej 30.000

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający nie może odmówić wykonawcy zamówienia publicznego prawa do wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.
  Dokumenty elektroniczne