Partnerzy serwisu:
Zamawiający nie może odmówić wykonawcy zamówienia publicznego prawa do wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

Z dniem 01 sierpnia 2019 roku obowiązek odbierania przez zamawiających, zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustrukturyzowanych faktur elektronicznych dotyczy wszystkich zamówień publicznych bez względu na ich wartość.

Powyższy obowiązek wynika z ustawy z dnia 09 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

Przepisy wskazanej ustawy dają wykonawcy zamówienia publicznego prawo składania faktur elektronicznych związanych z wykonaniem zamówienia publicznego bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody zamawiającego.

W obowiązującym stanie prawnym zamawiający zobowiązany jest do odebrania od wykonawcy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przesłanej za pośrednictwem specjalnie stworzonej do tego celu platformy.

Zamawiający nie może odmówić wykonawcy zamówienia publicznego prawa do wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

Platformy do obsługi elektronicznych faktur obsługują dwa podmioty (Brokerzy), które działają na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii.

Usługi Brokerów świadczone są bezpłatnie a wybór konkretnej platformy na której zamawiający będzie odbierał ustrukturyzowane faktury elektroniczne jest całkowicie dowolny i zależy od decyzji zamawiającego.

Jednocześnie warto zauważyć, że wykonawca zamówienia publicznego nadal może korzystać z innych, przewidzianych dotychczas prawem, form przesyłania faktur za wykonane zamówienia publiczne. Możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych jest całkowicie fakultatywnym uprawnieniem podmiotów wykonujących zamówienia publiczne.

                                                                                     Autor: Marek Okniński