Partnerzy serwisu:
Wystarczającym wskazaniem w treści SIWZ jest zapis o obowiązku złożenia oferty w języku polskim - obejmuje on zarówno dokumenty formalne związane z warunkami udziału w przetargu jak i dokumenty odnoszące się do zasad oceny ofert.

Jeżeli w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający określi wymóg przetłumaczenia dokumentów na język polski wymóg ten dotyczy również certyfikatów załączonych do oferty w celu uzyskania punktów przyznawanych w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert.

W sprawie znak: KIO 583/19 odwołujący podnosił, iż brak wyraźnego wskazania w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy opisie dotyczącym certyfikatów, na obowiązek ich przedłużenia wraz z tłumaczeniem, oznaczał, że dokumenty można przedłożyć w języku obcym a zamawiający musi je przyjąć i uwzględnić w ramach kryterium jakościowego.

Wbrew powyższemu twierdzeniu skład orzekający KIO uznał, że zamawiający nie ma obowiązku kilkukrotnego powtarzania w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacji o konieczności przedkładania dokumentów przetłumaczonych na język polski. Wystarczającym wskazaniem w treści SIWZ jest zapis o obowiązku złożenia oferty w języku polskim – obejmuje on zarówno dokumenty formalne związane z warunkami udziału w przetargu jak i dokumenty odnoszące się do zasad oceny ofert.

Izba wskazując na powyższe uzasadniała, że ogólna zasada opisana w art. 9 ust. 2 Prawa zamówień publicznych – prowadzenia postępowania w języku polskim - znajduje w takim przypadku zastosowanie gdyż zamawiający nie przewidział od niej wyjątku, dopuszczając złożenie dokumentu sporządzonego w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym (art. 9 ust. 3 Ustawy). Aby taki wyjątek miał mieć zastosowanie, Zamawiający musiałby wyraźnie w siwz go wskazać. Tymczasem w analizowanej sprawie wszystkie zapisy, które odnosiły się do dokumentów składanych w postępowaniu (oferty, oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 Ustawy) potwierdzały zasadę języka polskiego, w jakim prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia. Tym samym, aby Zamawiający mógł potwierdzić deklarację Wykonawcy zawartą w ofercie musiał zapoznać się z treścią certyfikatu i zawartego w nim odniesienia do oceny spełniania normy badanej. Dopiero wówczas możliwe było ustalenie, czy oferta powinna otrzymać punkty za dodatkowe właściwości, wykraczające poza minimalne parametry wymagane wobec przedmiotu dostawy. Przyjmując zatem, iż jedynie certyfikat przetłumaczony na język polski mógł stanowić przedmiot oceny oferty w kryterium poza cenowym, należało rozważyć, czy brak tłumaczenia mógł być uzupełniony w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy. Odwołujący wskazywał na możliwość uzupełnienia dokumentu, jako niezbędnego do przeprowadzenia postępowania. Odnosząc się do tego wniosku, Izba uznała, iż certyfikat nie był dokumentem wymaganym w celu potwierdzenia okoliczności spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego, a zatem jego brak nie oznaczał, iż oferta uznana byłaby za niezgodną z treścią siwz i na tej podstawie nie mogła być odrzucona. Powyższe prowadzi do wniosku, iż certyfikat nie był dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania. Miał on wyłącznie na celu poprawienie pozycji oferty ocenianej w kryterium poza cenowym. Jak pokazał wynik postępowania, Zamawiający mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, chociaż żadna z ocenianych ofert nie uzyskała dodatkowych punktów. Brak certyfikatu, czy też jego złożenie ale bez tłumaczenia oznaczał, iż Zamawiający oceniał oferty według dwóch pozostałych kryteriów i taka czynność miała miejsce w postępowaniu. Nie ma zatem podstaw do uznania za możliwe uzupełnienia certyfikatów o tłumaczenie ich treści a sposób oceny ofert nie uzasadnia przyznania punktów gdyż przedłożone dokumenty nie zostały przedłożone zgodnie z wymogami siwz.

Autor: Marek Okniński

 • Członek konsorcjum może otrzymać odrębne wezwanie do uzupełnienia dokumentów

  konsorcjum
  Marek Okniński
  Zgodnie z tezą zawartą w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej[1] uprawnionym jest działanie zamawiającego polegające na wezwaniu członka konsorcjum do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu pomimo, że takie wezwanie było już skierowane do innego członka konsorcjum (np. lidera) i dotyczyło tożsamych dokumentów.
  Krajowa Izba Odwoławcza (KIO)
 • Obowiązek informacyjny zamawiającego a RODO

  ochrona danych osobowych
  Marek Okniński
  Zamawiający może poprzez zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nakładać na wykonawcę zamówienia publicznego zobowiązanie do przekazywania przez wykonawcę zatrudnianym do realizacji danego zamówienia publicznego osobom fizycznym, w imieniu zamawiającego, informacji, o których mowa w art. 14 RODO [1].
  RODO - o czym powinni wiedzieć przedsiębiorcy
 • Termin realizacji musi być adekwatny do zakresu przedmiotu zamówienia

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wyznaczony przez zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin realizacji zamówienia jest istotnym elementem opisu przedmiotu zamówienia.