Partnerzy serwisu:
Wyznaczony przez zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin realizacji zamówienia jest istotnym elementem opisu przedmiotu zamówienia.

Z powyższego wynika również, że zmiana umowy polegająca na przedłużeniu terminu wykonania zamówienia jest zmianą istotną. Oczywistym jest bowiem, że termin realizacji zamówienia jest elementem branym pod uwagę przez wykonawców przy podejmowaniu decyzji o ubieganiu się o uzyskanie danego zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych obligatoryjnym elementem treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest termin wykonania zamówienia.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym zamawiający opisując przedmiot zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinien dokładnie precyzować swoje potrzeby. Zasady wyrażone w art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wymagają od zamawiającego, aby wszystkie informacje niezbędne do złożenia prawidłowej, zgodnej z wymogami i konkurencyjnej oferty, były dostępne wykonawcom na równych prawach. Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia sformułowane w sposób niedookreślony czy też niespójny naruszają art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zniechęcają także wykonawców do uczestnictwa w takim przetargu i ubiegania się o zamówienie. Odnosi się to również do sformułowania zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób, który nadmiernie przerzuca ryzyka związane z realizacją zamówienia na wykonawcę, poprzez niedookreślenie przedmiotu zamówienia czy też takie jego sformułowanie, które stwarza obawy, że wykonawca nie będzie w stanie terminowo i należycie wywiązać się z zawartej umowy i poniesie straty przy jej wykonywaniu.

Zamawiający jest gospodarzem prowadzonego przez siebie postępowania, ma zatem prawo do ustalenia istotnych warunków zamówienia w taki sposób, aby zabezpieczały one jego obiektywne i uzasadnione potrzeby, ale potrzeby te nie mogą ograniczać wykonawcom dostępu do rynku i naruszać zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji.

Wprawdzie z art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wynika dla zamawiającego obowiązek dokonania takiego opisu przedmiotu zamówienia, w tym ustalenia terminu jego realizacji, który powodowałby dostępność zamówienia dla każdego wykonawcy konkurującego na danym rynku, ale nie może też prowadzić do sytuacji, w której spełnienie przez wykonawcę świadczenia będzie, z przyczyn obiektywnych, niemożliwe.

Ponieważ termin wykonania zamówienia jest jednym z istotniejszych elementów opisu przedmiotu zamówienia, zamawiający musi brać pod uwagę wskazane w przepisie art. 29 ust. 1 wymagania i okoliczności, mające wpływ na treść oferty wykonawcy i jego późniejsze zobowiązanie wynikające z zawartej umowy.

Zamawiający w przypadku, gdy wyznacza termin realizacji zamówienia nie adekwatny do zakresu świadczeń wymaganych do wykonania w ramach realizacji opisu przedmiotu zamówienia narzuca art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

  konsorcjum
  Marek Okniński
  Opierając się na uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego, który uwzględnił skargę kasacyjną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku[1], uznać należy za możliwe wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej tylko przez lidera konsorcjum składającego ofertę przetargową.
  Sąd Najwyższy
 • Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw

  zaliczka
  Marek Okniński
  Instytucja zaliczki została wprowadzona do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na mocy noweli z dnia 5 listopada 2011 roku. Pomimo swoich walorów praktycznych, zamawiający niezwykle rzadko wprowadzają ten instrument w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
  wypłacenia zaliczki - nowa ustawa Pzp
 • Przekroczenie budżetu a uprawnienie do złożenia odwołania

  odwołanie
  Marek Okniński
  Krajowa Izba Odwoławcza potwierdza uprawnienie do złożenia odwołania pomimo złożenia oferty przekraczającej budżet zamawiającego.
  Przekroczenie budżetu a uprawnienie do złożenia odwołania
 • Cyfrowa platforma do udzielania zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r zobowiązuje polski system udzielania zamówień publicznych do wdrożenia dedykowanej cyfrowej platformy e-zamówienia.
  Cyfrowa platforma do udzielania zamówień publicznych