Partnerzy serwisu:
Zamawiający może poprzez zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nakładać na wykonawcę zamówienia publicznego zobowiązanie do przekazywania przez wykonawcę zatrudnianym do realizacji danego zamówienia publicznego osobom fizycznym, w imieniu zamawiającego, informacji, o których mowa w art. 14 RODO [1].

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej[2] ugruntowuje się pogląd, zgodnie z którym zobowiązanie wykonawcy do wykonania, w imieniu zamawiającego obowiązku informacyjnego wobec osób, kierowanych przez niego do realizacji zamówienia publicznego, nie narusza przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym dotyczących zasady uczciwej konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznychzamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

W świetle obowiązujących przepisów wskazać należy, że obowiązki, o których mowa w art. 13 RODO obciążają każdą ze stron procedury udzielenia zamówienia tj. zamawiającego ale również i wykonawcę.

Konieczność ewidencjonowania danych osobowych pracowników zatrudnianych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego umożliwia również wypełnienie - na wniosek zamawiającego opisany w treści wzoru umowy - obowiązków wynikających z art. 14 RODO a dotyczących zamawiającego.

W sprawie znak: KIO 1374/18 skład orzekający ocenił, że nie można zgodzić się z twierdzeniem, iż uwzględnienie w sporządzanej przez wykonawców kalkulacji, przekazywania tym samym osobom, obok własnej informacji, także informacji według wzoru opracowanego przez zamawiającego, skutkuje nieporównywalnością ofert. Każdy z wykonawców, na takich samych zasadach, winien bowiem dokonać kalkulacji oferty, z uwzględnieniem postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawcy są w stanie przedstawić zatrudnianym przez siebie osobom informacje, o których mowa w art. 14 RODO. Wykonawca, zatrudniając pracowników przewidzianych do realizacji danego zamówienia publicznego, ma zatem stały i bezpośredni kontakt z tymi osobami, a wymóg wykonania przez niego czynności administracyjno-biurowych określonych postanowieniami SIWZ w zakresie art. 14 RODO nie ogranicza dostępu do udzielanego zamówienia publicznego.

[1] RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

[2] Przykładowo: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 lipca 2018 r. sygn.. akt: KIO 1374/18.

 • Kiedy możemy mówić o zmowie przetargowej

  zmowa przetargowa
  Marek Okniński
  Jednym z działań, które mogą być uznane za zmowę przetargową jest wycofanie oferty, to znaczy rezygnacja przez zwycięzcę przetargu z zawarcia umowy z zamawiającym, co dla zamawiającego oznacza konieczność zawarcia umowy z przedsiębiorcą oferującym wyższą cenę.
  Krajowa Izba Odwoławcza (KIO)
 • Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

  konsorcjum
  Marek Okniński
  Opierając się na uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego, który uwzględnił skargę kasacyjną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku[1], uznać należy za możliwe wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej tylko przez lidera konsorcjum składającego ofertę przetargową.
  Sąd Najwyższy
 • Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw

  zaliczka
  Marek Okniński
  Instytucja zaliczki została wprowadzona do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na mocy noweli z dnia 5 listopada 2011 roku. Pomimo swoich walorów praktycznych, zamawiający niezwykle rzadko wprowadzają ten instrument w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
  wypłacenia zaliczki - nowa ustawa Pzp
 • Czy jest możliwa zmiana wynagrodzenia ryczałtowego za realizowane roboty budowlane ?

  roboty budowlane
  Marek Okniński
  Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie się domagać wynagrodzenia wyższego.
  Czy jest możliwa zmiana wynagrodzenia ryczałtowego za realizowane roboty budowlane ?