Partnerzy serwisu:
Generalną zasadą, obowiązującą także w procedurze przetargu nieograniczonego, jest wyznaczenie terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty. Ustawodawca dopuszcza zmianę treści siwz, określającej również termin składania ofert, w uzasadnionych przypadkach.

Pytanie:

Prowadzę przetarg nieograniczony uruchomiony we wrześniu 2018 roku. Z uwagi na  przedłużającą się ocenę projektu związaną z możliwym otrzymaniem dofinansowania, składanie ofert przedłużono do końca maja bieżącego roku. W związku z informacją o uzyskaniu dofinansowania chcemy teraz jak najszybciej otworzyć oferty. Czy możliwe jest skrócenie terminu składania ofert, w momencie kiedy został on wcześniej przedłużony? Chcielibyśmy skrócić ten termin z 30 na 20 maja br.

Odpowiedź:

Wyznaczony na składanie ofert i zakomunikowany termin nie może zostać skrócony.

Generalną zasadą, obowiązującą także w procedurze przetargu nieograniczonego, jest wyznaczenie terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty. Ustawodawca dopuszcza zmianę treści siwz, określającej również termin składania ofert,  w uzasadnionych przypadkach. Jednocześnie, jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i:

- informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz, oraz

- zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest tam udostępniana.

Uwzględniając literalną treść regulacji ustawy Pzp, termin składania ofert może zostać zmieniony w uzasadnionych przypadkach. W konsekwencji, w moim przekonaniu, nie jest możliwe skrócenie tego terminu, nawet jeżeli postępowanie zostało wszczęte kilka miesięcy wcześniej. W momencie bowiem, gdy termin składania ofert był przedłużany przez zamawiającego, musiało być to podyktowane jakimiś konkretnymi przyczynami. Skrócenie tego przedłużonego terminu przeczyłoby istnieniu tej okoliczności i dokonanej wcześniej przez zamawiającego jej obiektywnej ocenie.

Drugą kwestią jest obowiązek uwzględnienia zasady przejrzystości towarzyszącej udzielaniu zamówień publicznych. Skracanie wyznaczonego i ogłoszonego wykonawcom terminu składania ofert nie będzie przejrzystym działaniem zamawiającego. Oferenci organizują swoją pracę, dostosowując ją do wyznaczonego przez zamawiającego terminu składania ofert, więc tego rodzaju działanie może wpłynąć na liczbę ofert złożonych w postępowaniu oraz naruszyć zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

Uwzględniając powyższe, nie rekomenduję skracania wyznaczonego terminu składania ofert.

Agata Hryc-Ląd

Specjalistka z zakresu zamówień publicznych. Tematyką zamówień publicznych zawodowo zajmuje się od 2003 roku. Przez lata związana z największą instytucją zamawiającą w Polsce, działającą w branży inwestycji infrastrukturalnych. Uczestniczka procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją ustawy Pzp. Członkini Grupy Roboczej ds. Pzp działającej przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa. Ekspert zewnętrzny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Autorka licznych komentarzy i publikacji z zakresu ustawy Pzp. Prowadzi szkolenia. Od 2012 roku aktywna członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym.

Więcej na Portal ZP