Partnerzy serwisu:
W opisanej sytuacji zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu składania ofert.

Pytanie:

Czy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwot unijnych dokonując zmiany treści ogłoszenia (zmiana istotna – uzupełniam zapisy określające podstawy wykluczenia wykonawców, których w pierwotnym ogłoszeniu opublikowanym w Dz.Urz. UE nie umieściłam) – muszę przedłużyć termin składania ofert, mimo że od przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do pierwotnego terminu składania ofert pozostało więcej niż 15 dni (dokładnie 26 dni)?

Odpowiedź:

Moim zdaniem w opisanej sytuacji zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 12a ustawy Pzp jeżeli dokonywana zmiana ogłoszenia jest istotna, w szczególności dotyczy określenia:

przedmiotu,
wielkości lub zakresu zamówienia,
kryteriów oceny ofert,
warunków udziału w postępowaniu lub
sposobu oceny ich spełniania,
zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach.

Z tym zastrzeżeniem, że w postępowaniach, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, termin składania:

1)      ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – w trybie przetargu nieograniczonego;

2)      wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni, a jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

Innymi słowy, ustawodawca wymaga od zamawiającego, aby w przypadku istotnej zmiany ogłoszenia w przetargu nieograniczonym, wydłużył termin składania ofert w taki sposób, by wynosił on co najmniej 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia do UPUE. Skoro zatem w opisanym w pytaniu przypadku termin ten i tak jest dłuższy – wynosi 26 dni, to zamawiający nie ma obowiązku go dodatkowo wydłużać.

Więcej na portalzp.pl

Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców.