Partnerzy serwisu:
W przetargu nieograniczonym z zastosowaniem procedury odwróconej dopuszczono składanie ofert częściowych oraz nie wymagano wniesienia wadium. Na jedną z części złożono dwie oferty. Jedna została odrzucona. Co dalej?

Pytanie

W prowadzonym przetargu nieograniczonym z zastosowaniem procedury odwróconej, w którym dopuściliśmy składanie ofert częściowych (9 części) oraz nie wymagaliśmy wniesienia wadium, w przypadku jednej z części (nr 6) zostały złożone dwie oferty. Jedna została odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiadała treści siwz , natomiast drugą wybrano jako najkorzystniejszą.

Po otrzymaniu zawiadomienia wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, poinformował zamawiającego , że odstępuje od podpisania umowy. Czy w takiej sytuacji zamawiający ma obowiązek unieważnić postępowanie w części nr 6? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Jeżeli nie, to czy zamawiający w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w sekcji „udzielenie zamówienia” ma pominąć daną część postępowania i nie wykazywać jej w ogłoszeniu? Czy jest techniczna możliwość przebrnięcia przez formularz ogłoszenia (tak, aby dotrzeć do sekcji informacje dodatkowe i tam napisać o nieudzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania), w przypadku gdy nie mamy danych do wypełnienia pewnych pozycji i formularz nie chce edytować się dalej?

Odpowiedź

Jak wskazał Urząd Zamówień Publicznych w jednej ze swoich opinii, w opisanym stanie faktycznym, postępowanie w części 6 powinno zostać unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp . W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia zamawiający może wskazać, że postępowanie zostało unieważnione w części 6 poprzez odpowiednie wypełnienie sekcji IV – udzielenie zamówienia.

Wyjaśnienie

Jak wskazał Urząd Zamówień Publicznych w Informatorze z września 2012 roku w publikacji „Uchylanie się od zawarcia umowy przez wykonawcę na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ”: „Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający nie może odstąpić od zawarcia umowy z wybranym wykonawcą , jeśli nie występuje żadna z przesłanek unieważnienia postępowania. Jeżeli natomiast to wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 3 ustawy”.

Czynność wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert jest dokonywana bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp . Dla istnienia uprawnienia zamawiającego w powyższym zakresie bez znaczenia pozostaje to, czy zamawiający zastosował klasyczny czy odwrócony model badania i oceny ofert.

Katarzyna Bełdowska

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej