Partnerzy serwisu:
W przetargu nieograniczonym z zastosowaniem procedury odwróconej dopuszczono składanie ofert częściowych oraz nie wymagano wniesienia wadium. Na jedną z części złożono dwie oferty. Jedna została odrzucona. Co dalej?

Pytanie

W prowadzonym przetargu nieograniczonym z zastosowaniem procedury odwróconej, w którym dopuściliśmy składanie ofert częściowych (9 części) oraz nie wymagaliśmy wniesienia wadium, w przypadku jednej z części (nr 6) zostały złożone dwie oferty. Jedna została odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiadała treści siwz, natomiast drugą wybrano jako najkorzystniejszą.

Po otrzymaniu zawiadomienia wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, poinformował zamawiającego, że odstępuje od podpisania umowy. Czy w takiej sytuacji zamawiający ma obowiązek unieważnić postępowanie w części nr 6? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Jeżeli nie, to czy zamawiający w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w sekcji „udzielenie zamówienia” ma pominąć daną część postępowania i nie wykazywać jej w ogłoszeniu? Czy jest techniczna możliwość przebrnięcia przez formularz ogłoszenia (tak, aby dotrzeć do sekcji informacje dodatkowe i tam napisać o nieudzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania), w przypadku gdy nie mamy danych do wypełnienia pewnych pozycji i formularz nie chce edytować się dalej?

Odpowiedź

Jak wskazał Urząd Zamówień Publicznych w jednej ze swoich opinii, w opisanym stanie faktycznym, postępowanie w części 6 powinno zostać unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia zamawiający może wskazać, że postępowanie zostało unieważnione w części 6 poprzez odpowiednie wypełnienie sekcji IV – udzielenie zamówienia.

Wyjaśnienie

Jak wskazał Urząd Zamówień Publicznych w Informatorze z września 2012 roku w publikacji „Uchylanie się od zawarcia umowy przez wykonawcę na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych”: „Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający nie może odstąpić od zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, jeśli nie występuje żadna z przesłanek unieważnienia postępowania. Jeżeli natomiast to wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 3 ustawy”.

Czynność wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert jest dokonywana bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Dla istnienia uprawnienia zamawiającego w powyższym zakresie bez znaczenia pozostaje to, czy zamawiający zastosował klasyczny czy odwrócony model badania i oceny ofert.

Katarzyna Bełdowska

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej