Partnerzy serwisu:
Po podpisaniu umowy wykonawca wystąpił do zamawiającego z prośbą o dodanie jeszcze jednego dodatkowego inspektora w branży konstrukcyjno-budowlanej. Czy zamawiający może zapisem umowy wprowadzić dodatkowego inspektora, czy jedynie zmienić istniejącego?

Pytanie:

W postępowaniu na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na robotami budowlanymi kryteriami oceny ofert były:

- cena

- ilość pobytów na budowie

- doświadczenie personelu (inspektora w branży konstrukcyjno-budowlanej).

We wzorze umowy zamawiający wprowadził zapis " Zamawiający może zatwierdzić zmianę personelu wówczas, jeśli kwalifikacje nowych osób będą takie same lub lepsze niż kwalifikacje osób określonych w ofercie". Z tego zapisu jasno wynika, że można dokonać zmiany inspektora w każdej branży, w tym konstrukcyjno-budowlanej (która była punktowana), o ile wykonawca zapewni równoważny poziom jakości usług.

Po podpisaniu umowy wykonawca wystąpił do zamawiającego z prośbą o dodanie jeszcze jednego dodatkowego inspektora w branży konstrukcyjno-budowlanej (a nie o zmianę). Czy zamawiający może zapisem umowy wprowadzić dodatkowego inspektora, czy jedynie zmienić istniejącego? Czy taka zmiana umowy nie będzie stanowiła czynu nieuczciwej konkurencji w stosunku do innych oferentów?

Odpowiedź:

Wyrażenie przez zamawiającego ewentualnej zgody na wprowadzenie dodatkowego inspektora w branży konstrukcyjno-budowlanej powinno w pierwszej kolejności zostać poprzedzone szczegółową analizą zapisów siwz dotyczących wymogów odnośnie do osób skierowanych do realizacji zamówienia. Warto też zwrócić się do wykonawcy o wskazanie powodów i celu proponowanej zmiany, a także dalszego udziału w realizacji umowy inspektora wskazanego w treści oferty, którego udział w realizacji zamówienia był dodatkowo punktowany.

Przy podejmowaniu ostatecznej decyzji zamawiający musi zachować daleko posuniętą ostrożność, aby nie narazić się na zarzut naruszenia fundamentalnych zasad systemu zamówień publicznych. Nie można przy tym jednoznacznie stwierdzić, nie znając szczegółowych zapisów siwz , że wyrażenie przez zamawiającego zgody na dodanie kolejnego inspektora nadzoru jest bezwzględnie niedopuszczalne.