Partnerzy serwisu:
Często w takich przypadkach decydują dosłownie godziny. Warto wiedzieć, czy termin związania ofertą to czas na podjęcie decyzji o wyborze czy termin na podpisanie umowy?

Pytanie:

Przeprowadzamy postępowanie na remont bloku operacyjnego o wartości ok. 3.000.000 zł. Termin składania ofert upłynął 19 stycznia 2018 r. Wpłynęły dwie oferty a wykonawcy byli nimi związani do 19 lutego 2018 r. Żądaliśmy wniesienia wadium w wysokości 70.000 zł. Dnia 13 lutego 2018 r. wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę wykonawcy A. W tym samym dniu wysłano mu informację o konieczności należytego zabezpieczenia umowy w wysokości wymaganych 5 proc. Termin na zawarcie umowy to 5 dni, czyli przypada na 20 lutego 2018 r. Po dokonaniu wyboru, przesłaniu informacji wykonawcom i zamieszczeniu ich na stronie internetowej, kontakt z wybranym oferentem urwał się. W dniu 15 lutego 2018 r. wykonawca potwierdził gotowość osobistego podpisania umowy w najbliższym możliwym terminie, tj. 20 lutego 2018 r. w siedzibie zamawiającego. Tego samego dnia ponownie wezwaliśmy go do podpisania umowy , na co ten odpisał, że nie przedłużyliśmy terminu związania ofertą, co - w jego ocenie - powoduje nieważność złożonej oferty i w związku z tym nie ma możliwości podpisania umowy. Ubezpieczyciel nie chce wypłacić wadium . Nie mogę wybrać kolejnego wykonawcy, bo jego oferta jest droższa o 300.000 zł. Wykonawca A naraził nas na szkodę, bo nie mamy możliwości uzyskania wadium , a musimy wybrać ofertę droższą o 300.000 zł. Czy termin związania ofertą to czas na podjęcie decyzji o wyborze oferty czy termin na podpisanie umowy ?

Odpowiedź:

Wykonawca , który w dniu podpisywania umowy nie jest związany ofertą, może skutecznie uchylić się od obowiązku zawarcia kontraktu. Aby uniknąć tego typu problemów warto zatem zadbać o to, by umowa była podpisywana jeszcze w tym okresie (związania ofertą).

Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub

- nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Warto przy tym pamiętać, że wybór kolejnej oferty w sytuacji uchylania się od zawarcia umowy jest fakultatywny i zależy od decyzji zamawiającego. Może on zatem wybrać kolejną ofertę, jednak żaden przepis go do tego nie zobowiązuje. Z tego względu nie ma konieczności wyboru oferty droższej o 300.000 zł.