Partnerzy serwisu:
Wykonawca pominął w swej ofercie istotny element, jakim jest termin realizacji zamówienia. Ale czy zamawiający może założyć, jaki on będzie?

Pytanie:

Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę produktów leczniczych i wymaga, aby wykonawca podał w ofercie termin realizacji zamówienia, który stanowi kryterium oceny ofert:

 1. produkty lecznicze zadania nr 1-24, 26-27 - 1 dzień - 2 pkt - 2 dni - 1 pkt
 2. produkty lecznicze zadanie nr 25 z importu docelowego - 21 dni - 2 pkt - 22 dni - 1 pkt.

Kryterium terminu realizacji ma wagę 2%, a ceny - 98%.

Zamawiający wskazał w siwz maksymalny wymagalny termin realizacji zamówienia "Dostawy będą realizowane sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin wykonania poszczególnych dostaw nie może być dłuższy niż:

 • 2 dni dla zadań 1-24, 26-27
 • 22 dni dla zadania 25 - z importu docelowego (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego".

Zamawiający nie określił w siwz skutków niepodania terminu w ofercie.

Jeden z wykonawców nie wskazał tego terminu. Oświadczył jednak: "Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na obowiązki wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w siwz ".

Zamawiający wystosował do wykonawcy pismo o wyjaśnienie treści oferty na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, a ten wskazał, że nie wpisał terminu realizacji zamówienia przez zwykłe przeoczenie. Zamawiający zamierza uznać wyjaśnienia i zastosować art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp o poniższej treści: "Zamawiający informuje, że w formularzu ofertowym wystąpiła następująca omyłka: Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do siwz), w rozdziale V pkt 2, ppkt 2.1, lit. a nie uzupełnił danych dotyczących oferowanego terminu wykonania zamówienia (poszczególnych dostaw). Wyżej wymieniona omyłka została uznana za omyłkę niepowodującą istotnej zmiany treści złożonej oferty, ponieważ wykonawca w ofercie w rozdziale V ust. 7 oświadczył, że przyjął do wiadomości i wyraził zgodę na swoje obowiązki zgodnie z wymogami określonymi w siwz. W siwz, w rozdziale XI ust. 3 pkt 3.1 i 3.2 zamawiający określił zaś wymagania w zakresie terminu i warunków dostaw. W związku z oświadczeniem, jakie wykonawca wyraził w ofercie, zamawiający uznał jego omyłkę polegającą na niewpisaniu terminu wykonania zamówienia (poszczególnych dostaw) za nieistotną. Ponadto kryterium - termin wykonania zamówienia (poszczególnych dostaw), wynosił 2%, co w żaden sposób nie wpływa na treść oferty i zaoferowany asortyment. Natomiast oświadczenie złożone przez wykonawcę potwierdza realizację dostaw w najdłuższym możliwym terminie, tj. dla zadań nr 1-24, 26-27 - 2 dni i takie dane zamawiający przyjął jako kryterium oceny oferty. Przy uwzględnieniu poprawki wynikającej z zaistniałego błędu niepowodującej istotnej zmiany treści oferty, zamawiający uznaje, że kryterium nr 2 - termin wykonania zamówienia (poszczególnych dostaw) wynosi 2 dni. W przełożeniu na punkty wykonawca otrzyma w tym kryterium 1 pkt".

Czy działania zamawiającego są prawidłowe? Czy należy odrzucić taką ofertę?

Odpowiedź:

W przedstawionej w zapytaniu sytuacji zamawiający nie powinien ani wyjaśniać braku wskazania terminu realizacji zamówienia w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp , ani poprawiać braku na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp jako innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz, niepowodującej istotnych zmian w treści siwz. Nie powinien również przyznać wykonawcy punktów w kryterium oceny ofert związanym z oferowanym terminem realizacji zamówienia. Oferta powinna zostać odrzucona jako niezgodna z treścią siwz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Wykonawca pominął w złożonej ofercie istotny element w postaci deklarowanego terminu realizacji zamówienia, które to wskazanie jest niewątpliwie elementem oświadczenia woli wykonawcy. Z całokształtu oferty nie można wnioskować, jaki termin realizacji zamówienia wykonawca zaoferował.

Zamawiający założył, że złożone w treści oferty oświadczenie wykonawcy, iż przyjął do wiadomości i wyraził zgodę na swoje obowiązki zgodnie z wymogami określonymi w siwz , jest równoznaczne z zaoferowaniem minimalnego wymaganego terminu realizacji zamówienia. Takie założenie jest zbyt daleko idące i nieuprawnione, ponieważ zamawiający nie wskazał w siwz w sposób jednoznaczny, że w przypadku niewpisania przez wykonawcę w formularzu oferty terminu realizacji dostawy uzna, iż wykonawca oferuje termin minimalny.

 • Szacowanie wartości zamówienia a konieczność dokonania dodatkowych robót

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zamawiający jest zobligowany by z należytą starannością ustalić wartości szacunkową zamówienia. Jak powinien postąpić w przypadku, gdy musi udzielić zamówienia na wykonanie dodatkowego zakresu robót związanych z inwestycją?
  Szacowanie wartości zamówienia
 • Publikacja ogłoszenia o zmianie umowy

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Sprawdź, kiedy konieczna jest publikacja ogłoszenia o zmianie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych rozwiewa wszelkie wątpliwości.
  Prawo zamówień publicznych nie przewiduje możliwości odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę z powodu niezłożenia oferty dodatkowej.
 • Zamówienia uzupełniające - aspekty praktyczne

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Jak postępować w przypadku zamówień uzupełniających? Ile razy mogą zostać udzielone? Jaki wpływ na zamówienia uzupełniające ma szacunkowa wartość zamówienia?
 • Unieważnienie postępowania a publikacja ogłoszenia w BZP

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Andała-Sępkowska
  Jak postępować w przypadku unieważnionych przetargów? Czy zawsze należy opublikować ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych?
  Unieważnienie postępowania