Partnerzy serwisu:
Wykonawca, pozyskawszy wcześniej wskazane dokumenty, może się nimi posłużyć na wezwanie zamawiającego, o ile oczywiście pozostają aktualne - jak wskazano powyżej - nie co do daty ich wystawiania, ale co do konkretnych podmiotowych kwestii, wstępnie potwierdzonych w ramach oświadczeń złożonych wraz z ofertą lub wnioskiem.

Pytanie:

Zamawiający otworzył oferty w przetargu z procedurą odwróconą poniżej progów unijnych 15 marca br. W siwz zażądał informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wezwał 28.03 do złożenia dokumentów i oświadczeń m.in. ww. informacji, przytaczając powyższy zapis. Wykonawca złożył 2 kwietnia br. powyższą informację z banku datowaną na 1 marca br. czyli warunek, o którym mowa w rozporządzeniu został spełniony (od wydania informacji z banku do otwarcia ofert nie minął miesiąc). Jak to się jednak ma do zapisów art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, który mówi, że „Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej ocenionej, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1"? Czy informacja z banku z 1 marca br. jest prawidłowa i potwierdza tym samym spełnianie warunku?

Odpowiedź:

Sam fakt, że informacja z banku jest wystawiona 1 marca a wykonawca przedłożył dokument na skutek wezwania w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp w dniu 2 kwietnia br., nie oznacza, że dokument ten jest nieaktualny na dzień jego złożenia. Jeżeli dany stan, który został wskazany w dokumencie się nie zmienił, dokument ten jest nadal aktualny.

Również Urząd Zamówień Publicznych w opinii pt.: „Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Aktualność dokumentów w świetle nowelizacji ustawy Pzp" stwierdził, że:

„Pojęcia aktualności dokumentów nie należy utożsamiać z datą wystawienia tych dokumentów. Zamawiający, otrzymując od wykonawcy dokumenty, powinien uzyskać aktualne informacje na temat zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia, którego oferta została oceniona najwyżej, a więc informacji zgodnych z istniejącym stanem faktycznym. Data wystawienia dokumentu, o ile dokument ten potwierdza istniejący stan rzeczy, nie ma zatem znaczenia dla uznania tego dokumentu przez zamawiającego za nieaktualny. Wykonawca, pozyskawszy wcześniej wskazane dokumenty, może się nimi posłużyć na wezwanie zamawiającego, o ile oczywiście pozostają aktualne – jak wskazano powyżej – nie co do daty ich wystawiania, ale co do konkretnych podmiotowych kwestii, wstępnie potwierdzonych w ramach oświadczeń złożonych wraz z ofertą lub wnioskiem. (…) Złożone na wcześniejszym etapie postępowania oświadczenie lub dokument (środek dowodowy) pozostają zatem aktualne do czasu ich ewentualnej weryfikacji i zmiany przez wykonawcę. Brak weryfikacji powyższego ze strony wykonawcy oznacza, że dana okoliczność potwierdzająca spełnienie warunku udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia lub kryteria selekcji nie uległa zmianie".

Marta Mikulska-Nawacka

Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

Więcej na Portal ZP