Partnerzy serwisu:
Wobec literalnego brzmienia zacytowanego wyżej przepisu rodzi się wątpliwość, czy np. wyjaśnienia dotyczące treści oferty należy potraktować tak jak ofertę, czy też inny dokument, który to może zostać udostępniony po wyborze oferty (lub unieważnieniu postępowania).

Pytanie:

Czy zamawiający powinien udostępnić na wniosek wykonawcy odpowiedź na wezwanie dotyczące żądania wyjaśnień treści oferty z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniem postępowania?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy Pzp, oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia wnioski i inne dokumenty składane przez zamawiającego i wykonawców stanowią załączniki do protokołu. Z kolei art. 96 ust. 3 ustawy Pzp stanowi, że protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków.

Wobec literalnego brzmienia zacytowanego wyżej przepisu rodzi się wątpliwość, czy np. wyjaśnienia dotyczące treści oferty należy potraktować tak jak ofertę, czy też inny dokument, który to może zostać udostępniony po wyborze oferty (lub unieważnieniu postępowania).

Różne interpretacje przepisu dokonywane przez KIO

Krajowa Izba Odwoławcza różnie interpretowała udostępnianie wyjaśnień dopiero po wyborze oferty, czego przykładem są poniższe wyroki KIO:

1)      wyrok z 8 listopada 2013 r. (sygn. akt KIO 2525/13):

„Należy stanowczo podkreślić, że Izba nie podziela stanowiska Zamawiającego, iż wyjaśnienia, tudzież uzupełnienia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stanowią »inne dokumenty składane przez Zamawiającego i Wykonawców«, które podlegają udostępnieniu jako załączniki do protokołu dopiero po wyborze oferty najkorzystniejszej. W ocenie Izby, są to de facto »kontynuacje« wniosków o dopuszczenie, czyli wnioski i w tym zakresie podlegają udostępnieniu zgodnie z zasadami udostępnienia wniosków, jako takich. Jednocześnie same wezwanie do wyjaśnień, tudzież uzupełnienia z uwagi na oczywiste powiązania, kontekst i ciągłość znaczeniową (tzn. aby ocenić odpowiedź konieczna jest znajomość wezwania – »pytania«) również podlegają tej samej zasadzie. Odwołujący słusznie argumentował, że uznanie stanowiska przeciwnego skutkowałoby brakiem możliwości brania uzupełnień i wyjaśnień, w kontekście wezwań, pod uwagę, w toku badania i oceny przy prekwalifikacji złożonych wniosków o dopuszczenie”.

2)      wyrok z 27 lutego 2015 r. (sygn. akt KIO 257/15, KIO 258/15, KIO 308/15):

„Skład orzekający Izby stanął na stanowisku, iż wyjaśnienia i uzupełnienia ofert nie stanowią innych dokumentów składanych przez zamawiającego i wykonawców, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy Pzp, ponieważ dokumenty te są de facto treścią ofert (sensu largo), do których zamawiający i wykonawcy winni mieć dostęp bezpośrednio po otwarciu ofert. Dobrodziejstwo uzupełniania ofert, czy wyjaśniania ich treści – mające służyć zapobieżeniu eliminacji z postępowania nieznacznie wadliwych, atrakcyjnych ofert – które samo w sobie stanowi odstępstwo od zasady składania kompletnych ofert w terminie przez zamawiającego wyznaczonym – nie powinno powodować w konsekwencji różnicowania w dostępie wykonawców do poszczególnych ofert (kompletne – dostępne po otwarciu ofert, uzupełniane lub wyjaśniane – dostępne po wyborze oferty najkorzystniejszej). Skład orzekający Izby podziela także argumentację odwołującego, iż udostępnianie uzupełnień i wyjaśnień ofert po otwarciu ofert, także w postępowaniu z zastosowaniem aukcji elektronicznej, jest konieczne dla zagwarantowania wykonawcom skutecznej (wniesienia KIO 257/15, KIO 258/15, KIO 308/15 22 odwołania w terminie) ochrony ich interesu w uzyskaniu zamówienia, poprzez składanie odwołań wobec dopuszczenia do aukcji wykonawców, którzy winni zostać wykluczeni lub których oferty winny zostać odrzucone”.

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na Portal ZP