Partnerzy serwisu:
Zrealizowanie zakresu przewidzianego w umowie jest równoznaczne z zakończeniem realizacji umowy i nie wymaga zawarcia porozumienia o jej rozwiązaniu.

Pytanie:

W 2017 roku w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na dostawę energii elektrycznej. Zgodnie z siwz kontrakt podpisano na 24 miesiące. W siwz, wyjaśnieniach i umowie został określony szacunkowy wolumen MWh, zaznaczono jednak, że jest to wartość szacunkowa. Po 18 miesiącach realizacji umowy określony w umowie wolumen prawdopodobnie zostanie osiągnięty a tym samym zostanie wypłacone wynagrodzenie określone w ofercie. W siwz oraz umowie nie przewidziano prawa opcji. Czy umowa ulegnie zakończeniu w momencie osiągnięcia szacunkowej ilości MWh czy strony powinny zawrzeć porozumienie o jej rozwiązaniu czy może po prostu umowa będzie trwała do ostatniego dnia 24-miesięcznego terminu jej realizacji?

Odpowiedź:

Zrealizowanie zakresu przewidzianego w umowie jest równoznaczne z zakończeniem realizacji umowy i nie wymaga zawarcia porozumienia o jej rozwiązaniu.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Pzp zakres świadczenia wykonawcy wynika z jego oferty. Zamawiający, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, określa zakres przedmiotu zamówienia, który bezpośrednio przekłada się na rozmiar świadczenia wykonawcy. W zależności od przedmiotu zamówienia i przyjętego sposobu jego realizacji, zakres świadczenia może zostać określony kwotowo lub ilościowo.

Więcej na Portal ZP

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

 • Nadzór autorski należy przewidzieć w umowie na opracowanie dokumentacji projektowej

  projekt
  Marek Okniński
  Brak uregulowania przez Zamawiającego kwestii nadzoru autorskiego i wynagrodzenia za jego pełnienie na rzecz projektanta w umowie w przypadku udzielania zamówienia publicznego na prace projektowe nie uprawnia Zamawiającego do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na rzecz projektanta za pełnienie tego nadzoru.
  Kamienica przy Unii Lubelskiej 3 to kolejny budynek remontowany po tym, jak nadzór budowlany wydał nakaz
 • Sprawdź, do kiedy wolno zmienić warunki udziału w postępowaniu w dokumentacji postępowania

  przetarg nieograniczony
  Marta Mikulska-Nawacka
  Czy zamawiający może zmienić warunki udziału w przetargu nieograniczonym jeżeli uznał, że postawione przez niego wymagania są zbyt wysokie? Kiedy i na jakiej podstawie może je zmienić?
  Przetarg nieograniczony
 • Zamawiający może odstąpić od wymogu elektronicznego składania ofert

  komunikacja elektroniczna
  Marek Okniński
  Obowiązek ten dotyczy w szczególności składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także wszelkich oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje jednak zamknięty katalog przypadków, w których zamawiający może zdecydować, że oferta lub jej część będzie składana w tradycyjnej formie pisemnej.
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)