Partnerzy serwisu:
Oceniamy oferty o udzieleniu zamówienia publicznego i napotykamy się na pomyłkę lub niejasność. Co wówczas zrobić? Warto być przygotowany na taką sytuację.

Pytanie:

Zamawiający zawarł w siwz dwa kryteria oceny oferty:

1. cenę

2. okres gwarancji

Jednocześnie wskazał, że wszelkie poprawki wymagają przekreślenia nieprawidłowego wpisu i wskazania obok czytelnie nowego (wraz z parafą).

Zamówienie dotyczyło dwóch zadań. Jeden z wykonawców , który złożył najtańszą ofertę w obydwu zadaniach, w jednym zadaniu wyraźnie wpisał okres gwarancji 80 miesięcy, a w drugim nie można ustalić bez wątpliwości, czy jest to 80 czy 60 miesięcy. Prawdopodobnie najpierw wpisał 60, a potem 6 poprawił na 8, ale nadpisując tę cyfrę, w związku z czym jest ona zamazana. Niestety, nigdzie więcej nie ma w ofercie podanego tego okresu, jak też nie jest on wpisany słownie.

Czy w tej sytuacji, kiedy niejasna treść pojawiła się w formularzu oferty, można wezwać wykonawcę do wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp ? Czy należy od razu odrzucić ofertę na to zadanie, czy może istnieje możliwość jej poprawy?

Odpowiedź:

W związku z tym, że zamawiający nie jest upoważniony do negocjowania z wykonawcą treści złożonej oferty, zamawiający powinien ocenić ją przy uwzględnieniu niższej wartości, czyli 60 miesięcy. Nie wolno dokonać jej odrzucenia w związku z brakiem możliwości weryfikacji, czy wykonawca zaoferował okres gwarancji równy 60 czy 80 miesięcy, o ile wymóg w zakresie minimalnego okresu gwarancji nie był wyższy niż 60 miesięcy.

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowi wyraz oświadczenia woli wykonawcy zawarcia umowy o treści zgodnej z oczekiwaniami zamawiającego. Wiąże ona wykonawcę w terminie związania ofertą.

Z powyższego wynika podstawowa zasada, z poszanowaniem której powinno toczyć się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego , to jest zakaz prowadzenia między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Wyjątki od wskazanej zasady są dwa:

1. pierwszy dotyczy postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego;

2. drugi natomiast odnosi się do poprawiania w treści ofert omyłek (art. 87 ustawy Pzp ).