Partnerzy serwisu:
Wartość szacunkowa, którą zamawiający poda w pkt V.2.4. formularza, powinna być obliczona zgodnie z przepisami ustawy Pzp implementującymi dyrektywę 2014/24/UE, a zatem z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz opcji.

Pytanie:

Czy w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w punkcie II.1.7 „Całkowita wartość zamówienia bez VAT” mam podać wartość zawartych umów z wykonawcami bez VAT? Także w sekcji V.2.4 nie jestem pewna, którą kwotę wstawić − czy wartość zadania (netto) czy wartość zadania z uwzględnieniem art. 67 ust. 1 pkt 6 (do 50%) oraz prawa opcji (20%) netto?

Odpowiedź:

Punkt V.2.4 wzoru (formularza) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, o jakim mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011, zawiera wszelkie informacje wymagane w załączniku V do dyrektywy 2014/24/UE tj.: 

wartość szacunkową zamówienia wskazującą na jego zakres oraz
wartość umowy zawartej na podstawie zwycięskiej oferty.
Pkt II.1.7 formularza ogłoszenia jest niejasno sformułowany. Z jednej bowiem strony formularz ten składa się z chronologicznie uporządkowanych sekcji, a usytuowanie pkt II.7. w Sekcji pn. „Przedmiot” zdawałoby się wskazywać na to, że chodzi tu o wartość szacunkową. Z drugiej strony posłużenie się zwrotem „całkowita wartość zamówienia” bez VAT oraz odesłanie do pkt V w zakresie „poszczególnych zamówień” wskazuje, iż chodzić tu powinno o wartość umowy netto. W przeciwnym razie formularz powinien posługiwać się pojęciem „szacunkowej całkowitej wartości”, tak jak to czyni w pkt I.1.5 Ogłoszenia o zamówieniu. Niezależnie od wpisanej w pkt. II.1.7 wartości ogłoszenie będzie odpowiadało zakresem treściowym wymogom art. 51 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE.

Wartość szacunkowa, którą zamawiający poda w pkt V.2.4. formularza, powinna być obliczona zgodnie z przepisami ustawy Pzp implementującymi dyrektywę 2014/24/UE, a zatem z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz opcji.

Artykuł 51 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE stanowi, że ogłoszenia, o których mowa w art. 48, 49 i 50, zawierają informacje określone w załączniku V według formatu standardowych formularzy, w tym standardowych formularzy sprostowań. Komisja ustanawia wspomniane standardowe formularze w drodze aktów wykonawczych a akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 89 ust. 2.

W odniesieniu do wartości zamówienia lub wartości umowy załącznik ten ustanawia wymagania w pkt 6 i 13.

Marcin Czeluśniak

Więcej na Portal ZP