Partnerzy serwisu:
Zamawiający wymagał w formularzu ofertowym zakreślenia informacji, czy u zamawiającego powstanie obowiązek podatkowy (odwrócony VAT). Jak w takim przypadku zamawiający ma dokonać badania i oceny ofert? Jak porównać oferty? Którą cenę należy uwzględnić - netto czy brutto?

Pytanie

Prowadzimy przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wpłynęło 6 ofert. Zamawiający wymagał w formularzu ofertowym zakreślenia informacji, czy u zamawiającego powstanie obowiązek podatkowy (odwrócony VAT). Wszyscy zakreślili, że VAT jest po stronie zamawiającego. W formularzu cenowym w pozycji „Komputery przenośne (laptopy)” znajdowały się kolumny: cena netto razem, VAT, cena brutto razem. I tu niektórzy wykonawcy wpisali kwotę netto, VAT 23% (bez wartości) oraz kwotę brutto, inni - kwotę netto, VAT 0 oraz w kolumnie cena brutto razem – wpisali kwotę netto. Są też tacy, którzy podali kwotę netto, w kolumnie VAT - odwrotne obciążenie oraz w kolumnie cena brutto razem - wpisali kwotę netto.

Jak w takim przypadku zamawiający ma dokonać badania i oceny ofert? Jak porównać oferty? Którą cenę należy uwzględnić – netto czy brutto?

Odpowiedź

W celu prawidłowego porównania cen złożonych ofert, zamawiający powinien doliczyć do przedstawionych w ofertach cen netto VAT, który będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z tym, że wszyscy wykonawcy zadeklarowali w treści złożonych ofert, że przyjęcie oferty wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego, brak jest jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie. Obowiązek doliczenia VAT wynika z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.

Wyjaśnienie

Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku.

Z treści powyżej przytoczonej regulacji wynika, że w celu zapewnienia możliwości porównania złożonych w postępowaniu ofert, zamawiający powinien wziąć pod uwagę całkowitą kwotę wydatkowanych przez siebie środków, tj. swoje rzeczywiste wydatki w związku z realizacją zamówienia. Kwota ta zawiera podatek od towarów i usług.

Katarzyna Bełdowska

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej