Partnerzy serwisu:
Ustawa Pzp dopuszcza możliwość poprawiania omyłek rachunkowych. Dowiedz się, czym należy się kierować podczas poprawiania oferty przetargowej.

Pytanie:

Przeprowadziłem przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych o wartości mniejszej niż progi unijne. W siwz na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp została przewidziana możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki. Zamawiający w "procedurze odwróconej" w pierwszej kolejności sprawdził, czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Podczas oceny ofert stwierdził, że w dwóch ofertach nastąpiła omyłka rachunkowa, która zostanie poprawiona, a o tym fakcie będą na bieżąco poinformowani wykonawcy , którzy złożyli ofertę z "błędem". Zamawiający wymagał od nich m.in. złożenia wypełnionego formularza ofertowego (zał. nr 1) oraz tabeli asortymentowo-cenowej przedmiotu zamówienia (zał. nr 2). Jeden wykonawca złożył formularz, ale nie wypełnił (nic nie wpisał) w nim pozycji dotyczącej zaoferowanej ceny netto, podatku i wartości brutto. Dołączył wypełnioną tabelę (zał. nr 2), w której w podsumowaniu podana została cena netto, podatek i wartość brutto.

W związku z powyższym mam pytanie - czy można przepisać dane z tabeli asortymentowo-cenowej (z zał. nr 2 do zał. nr 1) i potraktować to przeoczenie jako korektę innej omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp ?

Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

W opisanym stanie faktycznym brak jest jakichkolwiek wątpliwości, jaką cenę netto i brutto wykonawca zaoferował za realizację całości zamówienia. Treść złożonego przez niego oświadczenia jest jasna. W związku z powyższym omyłkę polegającą na nieprzepisaniu z tabeli asortymentowo-cenowej przedmiotu zamówienia, stanowiącej swoisty formularz cenowy i integralną część oferty , do formularza oferty, należy poprawić jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z siwz , niepowodującą istotnych zmian w treści oferty . Podstawą prawną będzie tu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp .

Znowelizowana ustawa Pzp

Co można poprawić w ofercie przetargowej?

Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający poprawia w ofercie

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz

-inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty .

Dyspozycja art. 87 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje na obowiązek zamawiającego , nie zaś na jego uprawnienie. Jeżeli zatem zajdą okoliczności, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp , zamawiający musi dokonać stosownych poprawek.

Ustawodawca nie precyzuje, co zamawiający powinien rozumieć pod pojęciem oczywistej omyłki pisarskiej, rachunkowej czy innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz , niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Bezsporne jest natomiast, że dokonanie korekty nie powinno prowadzić do takiej zmiany treści oferty, która może zostać uznana za modyfikację oświadczenia woli wykonawcy.

Pamiętaj

Wszystkie omyłki, które zostają poprawione na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp (choć nie wynika to wprost z treści art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp ), muszą charakteryzować się oczywistością ich wystąpienia tj. łatwością dostrzeżenia oraz brakiem wątpliwości, w jaki sposób powinny zostać skorygowane.