Partnerzy serwisu:
Pomyłka zawarta w złożonej ofercie może być bezpiecznie skorygowana jeżeli nie prowadzi do zmiany treści oferty np. ceny.

Pytanie:

Wykonawca miał obowiązek przedstawienia ceny w formularzu ofertowym we wskazanych do tego komórkach. Dodatkowo w tabeli miał dokonać matematycznego działania poprzez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez ilość danego asortymentu pozostającą w zapotrzebowaniu zamawiającego.

Poniżej przedstawiam układ, jaki został opracowany w formularzu ofertowym:

„1.2. Cena zamówienia brutto: ……………………… PLN Słownie: …................................

Stawka VAT: ………. %

Kwota VAT: ………. PLN

Wartość netto zamówienia: ……….. PLN Słownie: …………………….........

Tabela nr 2

L.p. Urządzenie Model (typ, symbol)/producent j.m. Cena jedn. netto [PLN] Ilość wartość netto zamówienia [PLN] kol. 5 x kol. 6 1 2 3 4 5 6 7 1. szt. 29.

Cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku”.

W treści siwz nie mam wskazania, że wartość z kolumny 7 tabeli należy przenieść do „wartości netto zamówienia” powyżej, ponieważ wydawało mi się, że taki układ w formularzu ofertowym jest oczywisty i nie będzie tu żadnych wątpliwości.

Jedynie w treści siwzwykonawcy otrzymali pouczenie, że cyt.: „Wszystkie składniki wskazane w pkt 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. i 1.5. Załącznika nr 1 – formularz ofertowy, w zależności od tego na którą z części przedmiotu zamówienia jest składana oferta, muszą być wpisane w wyznaczonych miejscach odpowiednio liczbą i słownie.

W przypadku gdy oferta nie jest składana w danej części przedmiotu zamówienia, należy wykreślić odpowiedni pkt dotyczący tej części lub wpisać »nie dotyczy«. Wszystkie pola (wolne miejsca przeznaczone do wypełnienia) w tabelach nr 1–6 w ww. Załączniku nr 1 muszą być szczegółowo wypełnione. W miejscach dotyczących składników cenowych, zaoferowane i wpisane przez wykonawcę kwoty w pola tabel muszą być wyższe niż 0 i określone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku”.

Otrzymałam 8 ofert i żaden z wykonawców nie pomylił się, oprócz jednego, do którego odnosi się moje pytanie. Wyliczył on prawidłowo wartość netto w tabeli w kolumnie 7, ale wartość tę wpisał w miejscu „cena zamówienia brutto” i dokonał dalszych czynności odjęcia od tej ceny stawki VAT. W konsekwencji w wartości netto pojawiła się inna kwota jak w kolumnie 7 tabeli.

W jaki sposób i czy w ogóle można to poprawić? Czy zwrócić się do wykonawcy w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji? Wykonawca może wówczas stwierdzić, że przez nieuwagę wyliczoną przez niego wartość netto potraktował jako cenę zamówienia brutto, ale również może odpowiedzieć, że omyłkowo zawarł w tabeli cenę zamówienia brutto i w kolumnie cena jednostkowa jest cena brutto nie netto – co wtedy zrobić?

Odpowiedź:

Ustalenie właściwego rozwiązania opisanej sytuacji nie jest oczywiste, a każda czynność podjęta przez zamawiającego może być zakwestionowana jako nieprawidłowa. W mojej ocenie ofertę należy jednak odrzucić jako zawierającą błąd w obliczeniu ceny na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzpzamawiający poprawia w ofercie:

oczywiste omyłki pisarskie, 
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
Przy czym dokonanie czynności poprawienia omyłki nie może prowadzić do takiej zmiany treści oferty, która mogłaby zostać uznana za zmianę w treści oświadczenia woli wykonawcy.

Więcej na portalzp.pl

Katarzyna Bełdowska

Ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej.