Partnerzy serwisu:
Czy podczas przetargu nieograniczonego z procedurą odwróconą, gdy brakuje jednej pozycji kosztorysowej i nie da się tego poprawić, dalej badamy ofertę, czy od razu ją odrzucamy?

Pytanie:

Prowadzę przetarg nieograniczony z procedurą odwróconą. W ofercie brakuje jednej pozycji kosztorysowej (mamy tu rozliczenie kosztorysowe) i nie da się tego w żaden sposób poprawić. Czy dalej badam tę ofertę (np. poprawiam wszystkie oczywiste omyłki, wyjaśniam rażąco niską cenę itd.)? Czy w przypadku procedury odwróconej po prostu od razu odrzucam ją na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma w tej sytuacji obowiązku badania oferty pod kątem wszystkich podstaw odrzucenia skatalogowanych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku stwierdzenia jednoznacznej podstawy odrzucenia oferty np. braku, który nie podlega korekcie w trybie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp czy w przypadku niewniesienia wadium .

Zasadniczym argumentem wspierającym powyższe stanowisko jest cywilnoprawny charakter postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyrażony w art. 14 ust. 1 ustawy Pzp , zgodnie z którym do czynności podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie nieuregulowanym w ustawie Pzp . Fakt ten nakazuje brać pod uwagę fundamentalną zasadę prawa cywilnego - co nie jest zakazane jest dozwolone.

Ponadto, podstawową zasadą prawa zamówień publicznych jest nakierowanie celu postępowania na wybór wykonawcy, dokonany zgodnie z ustawą (art. 7 ust. 3 ustawy Pzp ).