Partnerzy serwisu:
Zamawiający nie ma obowiązku podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumentów zamieszczanych na platformie zakupowej czy innych przesyłanych do wykonawców.

Pytanie:

Czy zobowiązanie innego podmiotu składane do oferty w postępowaniu powyżej progu unijnego musi być sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez inny podmiot? Czy wystarczy, jeżeli zobowiązanie będzie sporządzone na piśmie i podpisane przez inny podmiot, a następnie zeskanowane i poświadczone za zgodność z oryginałem podpisem elektronicznym przez wykonawcę (§ 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej)? Czy zamawiający musi podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumenty, które zamieszcza na platformie zakupowej oraz przesyła elektronicznie do wykonawców (np. siwz, wezwanie do uzupełnienia, zawiadomienie o wyborze oferty)?

Odpowiedź:

Wykonawca ma prawo złożyć zobowiązanie (rozumiane jako oświadczenie składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia) innego podmiotu tak w postaci oświadczenia elektronicznego (opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) jak i w formie elektronicznej kopii (skan oświadczenia), ale wówczas potwierdzonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii zobowiązania podmiotu trzeciego dokonuje ten podmiot.

Zamawiający nie ma obowiązku podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumentów zamieszczanych na platformie zakupowej czy innych przesyłanych do wykonawców.

Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającymwykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (środki te zostały zdefiniowane w art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Zgodnie natomiast z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Więcej na Portal ZP

Anna Kaźmierczak