Partnerzy serwisu:
Wykonawca może je złożyć zarówno w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego jak i w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Obie formy będą prawidłowe.

Pytanie:

Prowadzimy postępowanie o wartości powyżej progu unijnego. W jakiej formie powinny być składane dokumenty na wezwanie zmawiającego np. wykaz osób, sprzętu lub składane wraz z ofertą oświadczenie podmiotu trzeciego? Po zmianie brzmienia art. 10a pkt 5 ustawy Pzp oraz po uchyleniu § 14 pkt 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów powstała pewna luka. Czy takie dokumenty mogą być zeskanowane i przesłane zamawiającemu jako kopia, czy też powinny mieć formę oryginału dokumentu elektronicznego? Paragraf 14 pkt 2 rozporządzenia dopuszcza formę oryginału lub kopii. Nie budzi wątpliwości np. kopia dokumentu, jakim są referencje czy np. KRS, ale czy dokumenty „własne” – te które wykonawca sam sporządza czy tworzy, mogą mieć formę kopii?

Odpowiedź:

W przypadku oświadczeń (dokumentów własnych) wykonawca może je złożyć zarówno w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego jak i w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Obie formy będą prawidłowe.

Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia w sprawie dokumentów poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem dokonuje ten podmiot, którego dokument lub oświadczenie dotyczy.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia ministra przedsiębiorczości i technologii z 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazano: „(…) W projektowanym rozporządzeniu poprzez uchylenie w § 14 ust. 1 oraz zmianę § 14 ust. 2 odchodzi się od wymogu, aby wszystkie oświadczenia, o których mowa w tym rozporządzeniu, były składane wyłącznie w oryginale. Projektowany przepis jest poniekąd konsekwencją zmodyfikowanego (z dniem 18 października 2018 r.) brzmienia art. 10a ust. 5 ustawy Pzp, z którego jednoznacznie wynika, że nie wszystkie oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia muszą być sporządzane, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale jedynie te oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy Pzp, w tym jednolity europejski dokument zamówienia.

Więcej na Portal ZP

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior