Partnerzy serwisu:
Jednym z obszarów, które mają ulec systemowej zmianie jest wprowadzenie do przepisów nowej ustawy możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów w zakresie zamówień publicznych.

W dniu 09 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przyjęte przez Radę Ministrów nowe Prawo zamówień publicznych ma zastąpić aktualnie obowiązującą (uchwaloną w 2004 roku) ustawę. Jednym z obszarów, które mają ulec systemowej zmianie jest wprowadzenie do przepisów nowej ustawy możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów w zakresie zamówień publicznych.

Zgodnie z rządową propozycją, w sprawach majątkowych, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony umowy w sprawie zamówienia publicznego dążą do ugodowego załatwienia sporu wynikającego z zamówienia publicznego, jeżeli szacunkowa wartość zamówienia publicznego została ustalona jako równa lub przekraczająca w złotych równowartość kwoty 10.000.000 € dla dostaw lub usług oraz 20.000.000 € dla robót budowlanych oraz wartość przedmiotu sporu przewyższa wartość 100.000 złotych.

Wniosek o przeprowadzenie mediacji będzie można składać do dowolnego ośrodka mediacyjnego lub do Prezesa Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt nowego Prawa zamówień publicznych zakłada, że mediacja powinna być prowadzona nie dłużej niż przez okres dwóch miesięcy. Po tym okresie, na zgodny wniosek stron mediacji, rozwiązanie sporu może być kontynuowane jako koncyliacja.

                                                                                                Autor: Marek Okniński

 • Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

  zmiana umowy
  Marek Okniński
  Brak możliwości przewidzenia okoliczności rodzącej konieczność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego zasadniczo ocenia się jako nikłe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia o charakterze niezależnym od zamawiającego.
  Zamówienia publiczne
 • Zasada aktualności dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego

  zamawiający
  Marek Okniński
  Zmiana zarządu spółki, która nastąpiła po złożeniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a przed wyborem najkorzystniejszej oferty, musi być odpowiednio uwzględniona w dokumentach składanych przez spółkę w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego kierowane na podstawie art. 26 ust. 1 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Prawo zamówień publicznych nie przewiduje możliwości odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę z powodu niezłożenia oferty dodatkowej.
 • Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych

  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
  Marek Okniński
  Zamawiający ma prawo do wezwania wykonawców do złożenia wszystkich dokumentów i oświadczeń potwierdzających, że nie podlegają oni wykluczeniu z przetargu.
  Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych