Partnerzy serwisu:
W ocenie składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej (orzekającego w sprawie o sygn. akt KIO 2331/20) ujawnienie informacji dotyczących uzyskanej przez podmiot pomocy związanej z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 nie naruszy w żadnym aspekcie istotnych interesów przedsiębiorcy.

Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jedną z podstawowych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych, a ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia może zachodzić wyłącznie w przypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych [1].

Powyższa zasada doznaje ograniczenia w zakresie informacji wskazanych w art. 222 ust. 5 nowego Prawa zamówień publicznych (tj. danych udostępnianych niezwłocznie po otwarciu ofert). Ponadto nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa [2].

Dążąc do skutecznego wyjaśnienia zamawiającemu zasadności zastrzeżenia informacji (jako tajemnicy przedsiębiorstwa), wykonawca musi wykazać łączne spełnienie przesłanek definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 1010), tj. informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Pojęcie „wartości gospodarczej" informacji ma charakter nieostry, informacje posiadają wartość gospodarczą, jeżeli wpływają na wartość przedsiębiorstwa w obrocie gospodarczym lub mają znaczenie w działalności gospodarczej osoby uprawnionej lub osoby trzeciej. Tajemnica przedsiębiorstwa nie jest wartością będącą celem samym w sobie, lecz ma chronić przedsiębiorcę przed negatywnymi skutkami, jakie mogłoby dla prowadzonej przez niego działalności wywołać udzielenie określonych informacji. Wartość gospodarczą informacji należy oceniać w sposób obiektywny. Aby uznać, czy dana informacja ma wartość gospodarczą, należy ocenić, czy jej posiadanie przez innego wykonawcę daje przewagę konkurencyjną oraz czy jej ewentualne pozyskanie przez konkurencję może przysporzyć korzyści lub zaoszczędzić kosztów (zakłócić konkurencję).

W ocenie składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej (orzekającego w sprawie o sygn. akt KIO 2331/20) ujawnienie informacji dotyczących uzyskanej przez podmiot pomocy związanej z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 nie naruszy w żadnym aspekcie istotnych interesów przedsiębiorcy.

Zgodnie z oceną KIO we wskazanej powyżej sprawie wnoszący odwołanie przedsiębiorca nie wykazał, że: „ujawnienie informacji dotyczących pomocy związanej z przeciwdziałaniem COVID-19 może prowadzić do pogorszenia sytuacji odwołującego na rynku czy też do zakłócenia konkurencji między podmiotami, działającymi na rynku zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Nie ulega wątpliwości, że trwająca epidemia wpłynęła negatywnie na wszystkie podmioty działające w sektorze prywatnym jak i publicznym. W aktualnej sytuacji gospodarczej fakt skorzystania przez przedsiębiorstwa z pomocy publicznej w postaci np. odroczenia płatności składek ZUS jest powszechny i nie wpływa negatywnie na wizerunek danego podmiotu. Przeciwnie, świadczy o dbałości tego podmiotu w utrzymaniu stabilnej kondycji finansowej w trudnym dla całej gospodarki czasie epidemii. Wykonawca, poza gołosłownymi twierdzeniami, nie wykazał, w jaki sposób dostęp do informacji miałby wpłynąć na dobre imię firmy, jakie ewentualnie straty mogłaby ponieść spółka na skutek ujawnienia tych informacji".  

                                                                                               Autor: Marek Okniński

[1] art. 18 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

[2] patrz: art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w brzemieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 roku.