Partnerzy serwisu:
Wejście w życie przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych[1] zmieni między innymi dopuszczalne formy komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy zamawiającym a wykonawcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia.

Wejście w życie przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych[1] zmieni między innymi dopuszczalne formy komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy zamawiającym a wykonawcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia.

Ustawodawca dopuścił, dla zamówień poniżej progów UE, jako możliwą formę komunikacji nie tylko formę elektroniczną ale również w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym[2].

W związku z powyższym dla zamówień, których wartość mieści się w przedziale od 130.000,00 zł. netto do kwot określonych w tzw. progach unijnych, wykonawcy mają możliwość wykorzystania jednej z trzech form komunikacji z zamawiającym.

Elektroniczna forma czynności prawnej

Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej[3].

Podpis zaufany

Aby złożyć na dokumentach dotyczących zamówienia publicznego podpis zaufany należy dysponować profilem zaufanym. Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak odręczny podpis.

Profil zaufany potwierdza tożsamość obywatela  — podpis potwierdzony profilem zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Należy pamiętać, że każdy obywatel może posiadać tylko jeden podpis zaufany.

 Profil zaufany umożliwia korzystanie z podpisu zaufanego w zamówieniach publicznych o wartości poniżej progów UE. Profil zaufany można założyć przykładowo poprzez strony internetowej wybranych banków lub stronę www.gov.pl

Podpis osobisty

Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.

Podpisem osobistym dysponują osoby posiadające e-dowód.

E-dowód to dowód osobisty wyposażony w warstwę elektroniczną, czyli elektroniczny chip, w którego pamięci są m.in. dane identyfikacyjne właściciela, w tym jego zdjęcie biometryczne.

Opatrzenie dokumentu podpisem osobistym wywołuje w stosunku do podmiotu publicznego skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Należy jednak pamiętać, że opatrzenie danych podpisem osobistym w stosunku do podmiotu innego niż podmiot publiczny wywołuje wyżej wskazany skutek prawny (równoważność podpisowi własnoręcznemu) wyłącznie w przypadku, w którym obie strony wyrażą na to zgodę.

Autor: Marek Okniński

[1] ustawa z dnia 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

[2] patrz: art. 63 ust. 2  ustawy z dnia 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

[3] patrz: art. 781 Kodeksu cywilnego

 • Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert

  kara umowna
  Marek Okniński
  Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu zamówienia stanowić może miernik gwarancji jakości realizacji zamówienia, podobnie jak inne kryteria oceny ofert, takie jak termin realizacji zamówienia czy długość okresu gwarancji[3].
  Kary umowne w zamówieniach publicznych
 • Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

  warunki zamówienia
  Marek Okniński
  W rozumieniu wyżej wskazanego przepisu istotną zmianą warunków zamówienia jest zmiana pierwotnych warunków zamówienia, której wpływ na cenę oferty lub krąg wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o udzielenie zamówienia będzie znaczący.
  Zmiany pierwotnych warunków zamówienia
 • Skutki złożenia JEDZ w języku obcym

  jednolity europejski dokument zamówienia
  Marek Okniński
  Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanieo udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, chyba, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewidział możliwość złożenia poszczególnych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)