Partnerzy serwisu:
Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanieo udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, chyba, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewidział możliwość złożenia poszczególnych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) jest oświadczeniem wykonawcy, mającym stanowić wstępne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania oraz, że spełnia warunki udziału w postepowaniu[1].

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) został ustanowiony Rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 05 stycznia 2016 r.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym ustawa Prawo zamówień publicznych stanowi, że JEDZ znajduje zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza tzw. progi unijne[2]. 

Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanieo udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, chyba, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewidział możliwość złożenia poszczególnych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

Przyjęta w art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zasada ma charakter bezwzględny, a wprowadzanie ewentualnych wyjątków od niej, jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego.

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej[3] rozstrzygnięto brak możliwości przedstawienia JEDZ zawierającego oświadczenia złożone w języku angielskim, będące odpowiedziami na zawarte we wzorze formularza JEDZ pytania przedstawione również w języku angielskim. Powyższe, zdaniem Izby, zakwalifikować należało zarówno jako naruszenie zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) jak i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które nie zawierały zgody na przedkładanie dokumentów w języku obcym.

Jakkolwiek Skład Orzekający stoi na stanowisku, że formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest nadrzędną wartością tej procedury, to jednak działanie wprost sprzeczne z jedną z fundamentalnych zasad systemu zamówień publicznych, nie zasługuje na ochronę prawną. Co więcej zgoda na akceptację dokumentu przedłożonego w języku angielskim (w świetle wyżej wspomnianego braku wyrażenia w treści SIWZ na takie działanie), prowadziłoby de facto do obejścia przepisu art. 9 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W świetle tej regulacji składanie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokumentów (oświadczeń) w języku obcym wtedy tylko jest dopuszczalne, gdy zamawiający tak postanowi, czemu da wyraz w odpowiednich postanowieniach SIWZ. Odwołujący przedstawił JEDZ dotyczący podmiotu, który zawierał oświadczenia złożone w języku angielskim, będące odpowiedziami na zawarte we wzorze formularza JEDZ pytania przedstawione również w języku angielskim, zasadniczo cała treść JEDZ (z wyjątkiem oznaczenia zamawiającego i nazwy postępowania) została sporządzona w języku obcym.

W konsekwencji zamawiający zasadnie wykluczył wykonawcę z udziału w przetargu.

Autor: Marek Okniński

[1] Patrz: art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

[2] Wysokość progów unijnych określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

[3] sygn. akt: KIO 856/20 z dnia 9 czerwca 2020 r.

 • Jednokrotne wezwanie do uzupełnienia niezłożonego JEDZ

  jednolity europejski dokument zamówienia
  Marek Okniński
  W przypadku gdy formularz JEDZ nie zostanie złożony Zamawiający powinien skorzystać z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i wezwać wykonawcę do przedstawienia wypełnionego formularza JEDZ.
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 • Definicja aktualności dokumentów

  dokumenty
  Marek Okniński
  Oświadczenia lub dokumenty "aktualne" to takie, które w momencie ich złożenia potwierdzają okoliczność, co do której wykonawca wcześniej złożył w ofercie wstępne oświadczenie, i która obecnie (aktualnie) także występuje.
  Dokumenty przetargowe
 • Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

  komunikacja elektroniczna
  Marek Okniński
  Obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej[2] dotyczy w szczególności składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ).
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia